’ SU­PER FEDT’

Eft er nedryk­nin­gen til lan­dets næst­bed­ste ræk­ke for fj or­ten må­ne­der si­den, er AGFs Dan­ny Ol­sen lyk­ke­lig for at spil­le Su­per­liga igen

BT - - ALKA SUPERLIGA -

i ste­det at slut­te sig til en af for­ti­dens store dan­ske fl agski­be, AGF, som nu skul­le gen­rej­ses – igen. Men eft er kun fem må­ne­der i Aar­hus var kar­ri­e­ren vendt på ho­ve­d­et.

Der­for be­ty­der en sejr over Randers ek­stra me­get for midt­ba­ne­spil­le­ren, der eft er­føl­gen­de blev kå­ret til kam­pens AGF’er med godt 80 pro­cent af til­sku­er­nes stem­mer.

Co­me­ba­ck

» Det er ut­ro­ligt dej­ligt at væ­re tilbage. Enormt dej­ligt. Eft er et år i 1. di­vi­sion, be­gyn­der man vir­ke­lig at sæt­te pris på at væ­re tilbage i Su­per­liga­en. Jeg vil gi­ve alt, hvad jeg har for trøj­en, når jeg spil­ler. Og det er dej­ligt at folk på sta­dion læg­ger mær­ke til det i dag. Det er dej­ligt. Jeg er fuld af selv­til­lid – det er su­per fedt at væ­re med til. «

Mod Randers søn­dag eft er­mid­dag så det el­lers sort ud for ’ de hvie’ fra Aar­hus, der var bag­ud 0- 2 eft er en ti­me. Men et par tvivls­om­me ken­del­ser, der gik hjem­me­hol­dets vej og en mo­den ind­sats den sid­ste hal­ve ti­me, vend­te et tru­en­de ne­der­lag til en 3- 2- sejr.

» Det er ik­ke til­fæl­digt, at vi ven­der kam­pen og vin­der. Det gjor­de vi man­ge gan­ge i sid­ste sæ­son. Vi har en høj moral på hol­det – og vi ar­bej­der på at få skabt en vin­der­kul­tur i klub­ben, eft er nog­le år som har væ­ret hår­de for selv­til­li­den. At vi kom­mer tilbage i så­dan en kamp mod Randers, som vi ved, er svæ­re at slå, vi­ser ba­re, at vi er nå­et et langt styk­ke af vej­en, « sag­de Dan­ny Ol­sen eft er et hårdt spil­let op­gør.

Dra­ma­tik

Ud­over et fl ot co­me­ba­ck, vil det før­ste af sæ­so­nens tre østjy­ske brag mel­lem AGF og Randers bli­ve hu­sket for nog­le du­b­i­ø­se ken­del­ser, der fi k stor be­tyd­ning for ud­fal­det af kam­pen. Det er­kend­te Dan­ny Ol-

MANDAG 3. AU­GUST 2015 sen så­vel som AGF- træ­ner Mor­ten Wieg­horst.

» Vi får vendt kam­pen, og det er jeg me­get stolt af. Men selv om sej­ren stjæ­ler bil­le­det, så er der man­ge ting, vi skal ar­bej­de på. De har fuld­stæn­dig styr på os i før­ste halv­leg, så vi er nødt til at kig­ge for­bi cif­re­ne og gå hjem og ar­bej­de hårdt, « sag­de træ­ne­ren, der kald­te si­tu­a­tio­nen, som før­te til re­du­ce­rings­må­let til 1- 2 for et ’ bil­ligt straff e’. Fort­sat ube­sej­re­de AGF har nu syv po­int eft er tre run­der.

Kol­le­ga­en i Randers var omvendt ik­ke me­get for at kri­ti­se­re dom­mer Kenn Hansen. I ste­det be­brej­de­de den en­gel­ske træ­ner pri­mært si­ne eg­ne folk for ned­t­u­ren:

» En så­dan præ­sta­tion i an­den halv­leg kan vi ik­ke til­la­de. Selv­føl­ge­lig hjæl­per det ik­ke, at vi får to rø­de kort. Det sid­ste var fortjent. Du kan ik­ke vi­se ag­gres­sion ved at slå mod­stan­de­re. Det før­ste – tja, jeg sy­nes, der var vær­re ta­ck­lin­ger i kam­pen, som ik­ke blev straff et. Så den ud­vis­ning var nok no­get tvivl­s­om, men i ste­det for at vin­de 2- 1 el­ler spil­le 2- 2, en­der vi med at ta­be. Det kan vi kun tak­ke os selv for, « sag­de Ran­der­stræ­ne­ren eft er ne­der­la­get.

Smilet er tilbage hos Dan­ny Ol­sen, ef­ter AGFs til­ba­ge­ven­den til Su­per­liga­en. I gårs­da­gens kamp blev det til en 3- 2sejr over Randers FC i en dra­ma­tisk kamp med to rø­de kort.

Fo­to: Axel Schütt/ Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.