Cy­pern- kam­pen er alt­af­gø­ren­de for Frank

BT - - ALKA SUPERLIGA - Fo­to: Sø­ren Bid­strup

JEG LI­DER MED Tho­mas Frank, for jeg ved, hvor­dan han har det i sin nu­væ­ren­de si­tu­a­tion. Der er in­gen, der hel­le­re vil vin­de end ham. Men som sa­ger­ne står, er det ene­ste, han kan gø­re, at kon­cen­tre­re sig om det han kan på­vir­ke. Han skal i den grad for­be­re­de spil­ler­ne og hol­det til kam­pen i Cy­pern. Det gi­ver sig selv.

Han skal ned på Cy­pern og vin­de kam­pen mod Omo­nia, for han kan ik­ke snak­ke sig fra det. Man kan godt kom­me med nog­le ana­ly­ser, som jeg tid­li­ge­re har gjort, som pe­ger væk fra Tho­mas Frank. Det æn­drer ba­re ik­ke på, at han i sid­ste en­de står som an­svar­lig for, at sa­ger­ne er, som de er. Fa­cit eft er tre Su­per­liga- kam­pe er tre ne­der­lag og i Eu­ro­pa står Brøndby med et dår­ligt ud­gangs­punkt til re­tur­kam­pen på Cy­pern på tors­dag.

Det er selv­føl­ge­lig hårdt for en klub som Brøndby, der har et helt an­det selv­bil­le­de, end det der i øje­blik­ket bli­ver vist på ba­nen . Der kom­mer de små nu­an­cer ind i bil­le­det i for­hold til at kun­ne ha­ve vun­det kam­pen mod AGF i Aar­hus, og at hol­det kun­ne ha­ve få­et po­int mod OB. BRØNDBY BUR­DE VÆ­RE en sik­ker kan­di­dat til en top- tre placering i Su­per­liga­en. Og hol­det kun­ne sag­tens ha­ve få­et en langt bed­re start, men det har man ik­ke.

For mig er det mest over­ra­sken­de, at spil­let ik­ke hæn­ger bed­re sam­men. Det har det ik­ke gjort på no­get tids­punkt i den­ne sæ­son. Det er un­der­ligt, for­di at Brøndby fak­tisk så godt ud med no­gen­lun­de de sam­me spil­le­re i for­å­ret.

Jeg er dog ik­ke så overrasket over, at hol­det har pro­ble­mer i Su­per­liga­en, for­di de spil­le­re, der be­ret­ti­ger, at man vur­de­rer Brøndby til at væ­re et hold, der kan be­fi nde sig i top tre, en­ten er ukamp­dyg­ti­ge el­ler i dår­lig form. På pa­pi­ret er det et kon­kur­ren­ce­dyg­tigt hold, men dem, der er købt ind til at skul­le løft e hol­det og løft e de tun­ge­ste byr­der, kan ik­ke præ­ste­re på grund af ska­der el­ler un­der­præ­ste­rer på grund af dår­lig form. Det gør selv­føl­ge­lig, at jævn­byr­di­ge kam­pe me­get let fal­der ud til mod­stan­de­rens for­del.

Te­emu Puk­ki er en af dem, der ik­ke fejl­er no­get, men han er væl­dig in­eff ek­tiv. Han vir­ker nær­mest og­så som den ene­ste, der kom­mer frem til chan­cer­ne. Det er et kæm­pe pro­blem for klub­ben, for­di dem der le­ve­rer bedst i øje­blik­ket er un­ge spil­le­re som Hjulsa­ger, Phi­ri og Holst. Det er ik­ke godt, når de er så un­ge, for­di de­res præ­sta­tio­ner vil væ­re svin­gen­de. De skul­le jo ta­ges i hån­den af stjer­ner som Ka­h­len­berg og Ag­ger, men de er beg­ge ukamp­dyg­ti­ge. DE SPIL­LE­RE, DER er hen­tet ind til at væ­re de nye stjer­ner, er i øje­blik­ket be­græn­set af at væ­re langt fra de­res top­form. Der­for er de langt fra det ni­veau, som de er købt ind til. Hvor­for har klub­ben hen­tet Ron­nie Schwartz? Det har man for­di, at han var mu­lig at få fat i, og dels for­di man kan hu­ske, hvor god ham var i Randers. Det sam­me kan man si­ge om Magnus Eri­cs­son. Han er hen­tet til klub­ben, for­di han var til­gæn­ge­lig, og for­di han var god i sin tid i Malmö FF. Men han er jo ik­ke nær så god end­nu, som han var i Malmö FF. Så det ni­veau man har hen­tet dem på bag­grund af, det er ik­ke det ni­veau, de rent fak­tisk le­ve­rer på.

De jævn­byr­di­ge kam­pe af­gø­res af de bed­ste spil­le­re i den sid­ste fa­se, men i den sid­ste fa­se er de nu­væ­ren­de Brøndby- spil­le­re brændt ud. For Tho­mas Frank gæl­der kun én ting. En sejr på Cy­pern på tors­dag kan væ­re det, der skal til for at ven­de den syn­ken­de Brøndby- sku­de.

Tho­mas Frank har hårdt brug for en sejr på Cy­pern, når Brøndby tors­dag spil­ler re­tur­kamp mod Omo­nia i kva­li­fi­ka­tio­nen til Eu­ro­pa League.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.