Stort AGF- co­me­ba­ck i barsk der­by

BT - - ALKA SUPERLIGA -

AGF vend­te et tru­en­de ne­der­lag til sejr eft er et fl ot co­me­ba­ck i 3- 2- sej­ren over lo­kal­ri­va­ler­ne fra Randers, der fi k vist to mænd di­rek­te ud. Eft er fi re po­int i to kam­pe var selv­til­li­den høj i Aar­hus før op­gø­ret . Og må­ske og­så for høj for AGF. Gæ­ster­ne sad to­talt på op­gø­rets før­ste halv­del og kun­ne gå til pau­se for­an 2- 0 tak­ket væ­ret mål fra brand­var­me Vik­tor Lund­berg og no­get til­fæl­digt Jo­nas Bor­ring. En fø­ring der end­da sag­tens kun­ne væ­ret et mål el­ler to stør­re.

Eft er pau­sen kom der for al­vor tæn­ding på op­gø­ret. Hjem­me­hol­det kom ud med ar­bejds­hand­sker­ne på og in­ve­ste­re­de nu me­re i du­el­ler­ne. Eft er et kvar­ter kom be­løn­nin­gen, da Kim Aa­bech ele­gant kun­ne om­sæt­te et straff es­park til en re­du­ce­ring. Ba­re en hånd­fuld mi­nut­ter se­ne­re blev det end­nu vær­re for gæ­ster­ne, der fi k smidt Musta­fa Ami­ni . Der­fra stod der hjem­me­hol­det på det me­ste og et kvar­ter før tid kun­ne Aa­bech kal­de sig dob­belt målsco­rer eft er en sik­ker af­slut­ning . Fem mi­nut­ter før tid var det Step­han Pe­ter­sen, der med ho­ve­d­et kun­ne ful­den­de et spek­taku­lært co­me­ba­ck, in­den Kas­per Fi­sker modt­og ude­hol­dets an­det rø­de kort. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.