TO­TALT CECH PÅ CH

Den tjek­ki­ske må­l­mand holdt si­ne tid­li­ge­re hold­kam­me­ra­ter fra fa­det

BT - - ALKA SUPERLIGA -

COM­MU­NI­TY SHIELD

Her var det Ar­se­nal, som do­mi­ne­re­de mest i før­ste halv­leg, der ik­ke bød på man­ge åb­ne chan­cer. Men ef­ter 23 mi­nut­ters spil kom Arsè­ne Wen­gers trop­per for­an 1- 0.

Alex Oxla­de- Cham­ber­lain modt­og bol­den fra Theo Walcott på høj­re­kan­ten, hvor­ef­ter han drib­le­de ind i ba­nen og ban­ke­de bol­den ind i det lange hjør­ne uden chan­ce for Ce­chlær­lin­gen Thi­baut Cour­tois.

Mang­le­de Cos­ta

Chel­sea var uden sid­ste sæ­sons top­sco­rer, Die­go Cos­ta, der sad på tri­bu­nen med en ska­de. I ste­det var Loïc Ré­my valgt til star­top­stil­lin­gen, men ef­ter en ano­nym før-

I kam­pens sid­ste kvar­ter pres­se­de Chel­sea mas­sivt Ar­se­nal i bund for en ud­lig­ning, men hver ene­ste gang måt­te de se sig stop­pet af Pe­tr Cech, der der­med fik en per­fekt start på sin Ar­se­nal- kar­ri­e­re.

De for­ker­te vin­de­re

Chel­seas ma­na­ger, José Mourin­ho, men­te ef­ter kam­pen, at det var det for­ker­te hold, der vandt kam­pen.

» Vi var det bed­ste hold. Vi hav­de me­re ini­ti­a­tiv, og vi kon­trol­le­re­de kam­pen ved at ha­ve bol­den mest. Ar­se­nal for­sva­re­de med ti spil­le­re, og de hav­de en god or­ga­ni­sa­tion. Til­lyk­ke til dem. De hav­de et par chan­cer via kon­tra, mens vi fik vo­res ef­ter or­ga­ni­se­ret spil, « peb Mourin­ho og fort­sat­te.

» Den­ne sæ­son bli­ver det svært at vin­de Pre­mi­er League, men det bli­ver svært for al­le. Den må­de, an­dre hold bru­ger pen­ge på, gi­ver dem magt, mens vi har det sam­me hold som sid­ste sæ­son. Og med den trup vil vi for­sø­ge at vin­de Pre­mi­er League- tit­len igen, « sag­de Mourin­ho til bri­ti­ske BT Sport.

José Mourin­ho ka­ste­de i øv­rigt ta­ber- me­dalj­en ud på pu­bli­kums­ræk­ker­ne og næg­te­de at gi­ve Arsè­ne Wen­ger hån­den. Men fransk­man­den vir­ke­de ik­ke på­vir­ket af spæn­din­ger mel­lem de to store per­son­lig­he­der.

» Vi hav­de det fy­sisk hårdt der­u­de, og ba­nen var ik­ke i god stand. Men alt i alt er jeg til­freds, for­di vi står so­lidt de­fen­sivt, som vi og­så har gjort i al­le træ­nings­kam­pe. Vi har ik­ke no­gen store ska­der i øje­blik­ket bort­set fra Ja­ck Wils­he­re, « sag­de Wen­ger til BT Sport ef­ter kam­pen.

MANDAG 3. AU­GUST 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.