EM- tri­umf for U19- pi­ger­ne

BT - - ALKA SUPERLIGA - GULDÆRA I SIG­TE Las­se Vø­ge lavg@ sporten. dk

Me­get ty­der på, at dansk kvin­de­hånd­bold kan skim­te en ny guldæra i det fjer­ne.

Ta­lent­mas­sen er i hvert fald på plads. Det be­vi­ste U19lands­hol­det i går, da det blev til en flot 29- 26- sejr over de rus­si­ske fa­vo­rit­ter i EM- fi­na­len i Spa­ni­en.

Det så el­lers ik­ke loven­de ud i kam­pens ind­led­ning, hvor de rus­si­ske pi­ger hur­tigt kom for­an med 7- 3. Men med flot fight og stærkt må­l­vog­ter­spil af Alt­hea Re­in­hardt åd dan­sker­ne sig ind i op­gø­ret, og ved 9- 9 var der kon­takt.

I slut­nin­gen af før­ste halv­leg bul­dre­de det dan­ske kon­tr­a­spil af sted, og land­stræ­ner Flem­m­ing ’ Tu­borg’ Lar­sens pi­ger kun­ne gå til pau­sen med en 13- 10- fø­ring.

Det dan­ske døds­stød

I an­den halv­leg var rus­ser­ne fle­re gan­ge tæt på kom­me helt op på si­den af de dan­ske ta­len­ter, men ved stil­lin­gen 22- 21 slog det dan­ske kon­tr­a­spil til to gan­ge – 24- 21, og det var døds­stø­det.

» Det var en mand­fol­ke­præ­sta­tion fra spil­ler­nes si­de. Da spil­let ik­ke fun­ge­re­de i star­ten af kam­pen, tog de ba­re ar­bejds­hand­sker­ne på og gik ik­ke i pa­nik. Rol­le­for­de­lin­gen var helt klar, og spil­ler­ne bød ind med li­ge præ­cist det, de skul­le, « si­ger land­stræ­ner Flem­m­ing ’ Tu­borg’ Lar­sen til DHFs hjem­mesi­de.

Lær­ke Nol­søe Pe­der­sen og Mie Højlund blev dan­ske top­sco­re­re med hver ot­te mål.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.