Ja tak til Tourstart i Dan­mark

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TOUR I KBH

Ni­els O. Hansen

Kø­ben­havns over­borg­me­ster, Frank Jen­sen ( S), er klar til, at den dan­ske ho­ved­stad skal læg­ge ga­der til en pro­log el­ler en eta­pe i Tour de Fran­ce. Men det kræ­ver, at der er nog­le, der vil sky­de pen­ge i fo­re­ta­gen­det. Tour de Fran­ce i København? En drøm for dan­ske cy­kel­sport­s­fans, men og­så en dyr en af slagsen. Og det er net­op pen­ge­ne, der be­kym­rer Kø­ben­havns over­borg­me­ster.

» Hvis der er til­stræk­ke­lig man­ge, der vil læg­ge pen­ge i kas­sen, så vi kan by­de ind på en pro­log el­ler en eta­pe, er jeg selv­føl­ge­lig og­så med på det. Men det kræ­ver vir­ke­lig et sam­ar­bej­de mel­lem man­ge par­ter, « si­ger Frank Jen­sen til TV2 Spor­tens hjem­mesi­de.

» Det er så stor en be­gi­ven­hed, at det ik­ke er no­get København kan løf­te ale­ne. Jeg har set et over­slag på, hvad det for­ven­te­ligt vil ko­ste. Et sted imel­lem 80 og 100 mil­li­o­ner kro­ner, hvor der skal rig­tig man­ge of­fent­li­ge pen­ge i det, så hvis det var no­get Dan­mark sam­let kun­ne stå sam­men om – bå­de sta­ten, re­gio­ner­ne og kom­mu­ner­ne – så vil det væ­re en fan­ta­stisk be­gi­ven­hed at få her­til, for det un­der­støt­ter rig­tig me­get den cy­kelkul­tur, vi har, for dan­sker­ne er cy­kelg­la­de. Her i København er det jo halv­de­len af bor­ger­ne, der cyk­ler, « si­ger over­borg­meste­ren.

Tour de Fran­ce har tid­li­ge­re væ­ret lunk­ne over for tan­ken om pro­log el­ler etaper så langt væk fra Frankrig som i Dan­mark, for­di det en­ten vil kræ­ve en me­get tid­lig hvi­le­dag i lø­bet el­ler etaper ned igen­nem Tys­kland. In­gen af de­le­ne hu­er ASO, som ar­ran­ge­rer Tour de Fran­ce.

På den an­den si­de set har der tid­li­ge­re væ­ret pro­log i Ber­lin, og sid­ste år be­gynd­te Tour de Fran­ce i den nor­den­gel­ske by, Leeds, som er den hidtil nord­lig­ste by, der har væ­ret start­by i ver­dens stør­ste cy­kel­løb.

Der var in­gen slin­ger hos Ar­se­nal­må­l­mand Pe­tr Cech, da han holdt må­let rent mod si­ne tid­li­ge­re hold­kam­me­ra­ter fra Chel­sea. Ar­se­nal- sej­ren var i øv­rigt ma­na­ger Arsè­ne Wen­gers før­ste i 14 for­søg mod José Mourin­ho.

Fo­to: Reu­ters

piquet@ sporten. dk

Prins Wil­li­am, her­tu­gin­de Ka­te og prins Har­ry klip­pe­de start­s­noren i Leeds, som er den hidtil nord­lig­ste start­by for Tour de Fran­ce. København lig­ger nord­li­ge­re og er en mu­lig­hed, men over­borg­me­ster Frank Jen­sen er be­kym­ret for øko­no­mi­en. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.