’ Ri­is blev over­vå

Post Dan­mark Rundt be­gyn­der i mor­gen. Lø­bet fejrer 25 års ju­bilæum og har væ­ret gen­nem en enorm ud­vik­ling, der top­pe­de i 1996 med Bjar­ne Ri­is’ Tour- sejr

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TIL­BA­GE­BLIK Mads Kind­berg Ni­el­sen ni­el@ sporten. dk

’ Kys til Bjar­ne, kys til Dan­mark!’ I 1996 kør­te Bjar­ne Ri­is først over mål­stre­gen på 16. eta­pe af Tour de Fran­ce til mod­by­de­li­ge Hauta­cam. Ri­is’ do­pin­gin­drøm­mel­se i 2007 får glans­bil­le­det til at kra­ke­le­re en del, men det slet­ter ik­ke min­det fra den dag i Py­re­næ­er­ne, Ri­is’ sam­le­de sejr det år el­ler Jørn Ma­ders eu­fori­se­ren­de tvspe­ak fra hi­sto­ri­ebø­ger­ne.

Dansk cy­kel­sport top­pe­de i 1990’ er­ne med Bjar­ne Ri­is som den stør­ste cy­kel­fan­mag­net. For Post Dan­mark Rundt, der bli­ver skudt i gang i mor­gen for 25. gang i hi­sto­ri­en med 1. eta­pe fra Stru­er til Holste­bro, kun­ne Ri­is’ Tour de Fran­ce- tri­umf næ­sten ik­ke væ­re kom­met på et bed­re tids­punkt.

Det stør­ste cy­kel­løb in­den for den rød- hvi­de græn­se hav­de holdt en pau­se på syv år, in­den det blev gen­op­ta­get i 1995 med Post Dan­mark som ho­ved­sponsor for Dan­marks Cyk­le Uni­on. Cy­kel­fe­be­ren hav­de ramt Dan­mark al­le­re­de i 1995, da Ri­is blev num­mer tre i Tou­ren, og året eft er stak det helt af, da ’ Ør­nen fra Her­ning’ kør­te i gult på Hauta­cam og skå­le­de i champag­ne fem etaper se­ne­re på Champs- Élys­sé e. Rolf Sø­ren­sen vandt og­så OL- sølv i At­lan­ta det år.

Mas­siv in­ter­es­se

Jes­per Wor­re, der har væ­ret med i løbs­le­del­sen si­den 1996 og løbs­di­rek­tør si­den 1997, hu­sker ty­de­ligt, hvor­dan de dan­ske til­sku­e­re val­far­te­de til Post Dan­mark Rund­te­ta­per­ne som bø­fl er mod et vand­hul.

» Det var så vildt, at Bjar­ne Ri­is blev over­vå­get af po­li­ti­et i 1996, når han skul­le til start og fra mål. Han kun­ne end ik­ke væ­re i fred, hvis han sad og drak en kop kaff e på tor­vet. In­teres­sen for Bjar­ne Ri­is og ik­ke mindst cy­kel­spor­ten var kæm­pe, kæm­pe stor, « si­ger Jes­per Wor­re.

Ud­for­drin­gen for ar­ran­gø­rer­ne var på in­gen må­de at sam­le til­sku­e­re, men der­i­mod at sty­re dem al­le sam­men. Dan­mark var ik­ke gea­ret til et så stort cy­kel­løb med en mil­li­on men­ne­sker i vej­kan­ten.

Vig­tigt løb

Det har æn­dret sig over åre­ne med bed­re af­spær­rings­mu­lig­he­der og lø­ben­de er­fa­rin­ger, men hvad der der­i­mod ik­ke har for­an­dret sig, er Bjar­ne Ri­is’ og lø­bets store be­tyd­ning for dansk cy­kel­sport, me­ner sport­s­chef Al­lan Jo­han­sen fra Team TRE­FOR – Blue Wa­ter, der er med i fel­tet i år

» Dansk cy­kel­sport blev jo løft et mar­kant med Ri­is’ sejr, og in­teres­sen blev ik­ke min­dre af, at Ri­is blev en del af Team CSC Ti­sca­li i star­ten af 00’ er­ne, « si­ger Al­lan Jo­han­sen og fort­sæt­ter:

» Post Dan­mark Rundt be­ty­der vir­ke­lig alt for et hold som vo­res, der har 90 pro­cent af vo­res mar­keds­fø­ring un­der lø­bet. Det er vo­res Tour de Fran­ce, og uden lø­bet vil­le dansk cy­kel­sport bli­ve sat vir­ke­lig langt tilbage. Den æra, som Ri­is skab­te i 1996, vil­le for­svin­de uden Post Dan­mark Rundt. Så læn­ge lø­bet ek­si­ste­rer, er der dan­ske kontinental- hold og der­ved mu­lig­hed for dansk ta­len­t­ud­vik­ling, « si­ger Al­lan Jo­han­sen, der in­klu­siv årets ju­bilæumsløb har væ­ret ryt­ter og sport­s­lig an­svar­lig i sam­men­lagt 15 ud­ga­ver af Post Dan­mark Rundt.

Stærk del­ta­gel­se

Al­lan Jo­han­sen me­ner, at lø­bet har haft svært ved at fi nde sit le­je de se­ne­ste år, blandt an­det for­di det har væ­ret svært at til­træk­ke de helt store hold på grund af lø­bets ter­min. Det har iføl­ge sport­s­che­fen be­ty­det et lil­le dyk i ni­veau­et uden at det dog har på­vir­ket til­sku­erin­ter­es­sen, men i år me­ner han, lø­bet igen er tilbage på den helt store klin­ge.

Fi­re Wor­ldtour- hold i skik­kel­se af Asta­na med Jakob Fuglsang som hol­dets kap­ta­jn, Team Sky, Tin­koff - Saxo med tre dan­ske­re og Lot­toSou­dal med Lars Bak som klas­se­ments­håb stil­ler til start i Stru­er. Pro- con­ti­nen­tal- hol­de­ne MTN Qhu­be­ka og Team Eu­ro­pcar, som de fl este hu­sker fra årets Tour de Fran­ce, er og­så med.

Og­så på trans­mis­sions­si­den er der sket en ud­vik­ling. I 1990’ er­ne og 00’ er­ne måt­te dan­sker­ne nø­jes med at føl­ge Bjar­ne Ri­is og de an­dre ryt­te­re i ’ Aft en­tour’- lig­nen­de ud­sen­del­ser, men i år bli­ver de sid­ste 60- 70 ki­lo­me­ter trans­mit­te­ret di­rek­te i fj ern­sy­net. Eta­per­ne kan føl­ges på DR, og så har Eu­rosport 2 og­så købt ret­tig­he­der­ne og sen­der det i fl ere lan­de.

.

MANDAG 3. AU­GUST 2015

Bjar­ne Ri­is var et til­løbs­styk­ke uden li­ge i mid­ten af 90’ er­ne. Ved del­ta­gel­sen i Post Dan­mark Rundt var han nødt til at bli­ve fuldt på vej af po­li­ti­et. Her i 1995, hvor han hav­de pro­ble­mer ved at nå frem til præ­mie­over­rækel­sen på Fre­de­riks­berg ef­ter den sam­le­de sejr. Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.