Lø­bets ud­vik­ling

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

I DE FØR­STE

ud­ga­ver i mid­ten af 1980’ er­ne blev de fl este ki­lo­me­ter af eta­per­ne kørt på ho­ved­vej. Fel­ter­ne var små – det før­ste i 1985 med 48 ryt­te­re til start. På de lange stræk blev fel­tet oft e split­tet op i to, og lø­bet var gan­ske en­kelt ke­de­ligt.

har løbs­le­del­sen med Jes­per Wor­re i spid­sen for­søgt at gø­re lø­bet me­re in­ter­es­sant. Der er kom­met fl ere hold og ryt­te­re med, og i ste­det for næ­sten ude­luk­ken­de at kø­re på de store ve­je, bli­ver ryt­ter­ne nu sendt ud på min­dre ve­je. Der er kom­met fl ere for­hin­drin­ger til lø­ben­de for ryt­ter­ne. I år kul­mi­ne­rer det på 3. eta­pe i Vej­le- om­rå­det med 2.000 høj­de­me­ter, li­ge­som der og­så skal kø­res i si­de­vin­den langs Vester­ha­vet.

SI­DEN 1990’ ER­NE

An­den eta­pe af lø­bet i 1995, der hav­de mål i Aar­hus, blev vun­det af Jes­per Ski­b­by, der vandt to etaper det år. Fo­to: Bax Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.