Brø­let NYE BE­VI­SER

Po­li­ti­et har i lø­bet af som­me­ren sendt nyt ma­te­ri­a­le i Se og Hør- sa­gen til nog­le af de sig­te­des ad­vo­ka­ter

BT - - NYHEDER - Uff e Jør­gen­sen Od­de ufj o@ bt. dk

EFTERFORSKNING

Det be­vis­ma­te­ri­a­le, som Al­ler Me­dia A/ S, der ud­gi­ver uge­bla­det Se og Hør, igen­nem fl ere må­ne­der for­søg­te at af­skæ­re Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti fra, vi­ser sig at væ­re cen­tralt for po­li­tiets ar­bej­de. Det kan BT i dag for­tæl­le.

Eft er me­re end et års eft er­forsk­ning er Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti, der eft er­for­sker Se og Hør- sa­gen, ved at ha­ve et over­blik over, hvad der er fo­re­gå­et på Se og Hørs re­dak­tion i åre­ne 2008 til 2011, hvor uge­bla­det be­nyt­te­de sig af den så­kald­te ’ tys- tyskil­de’, der le­ve­re­de for­tro­li­ge op­lys­nin­ger om kend­tes og kon­ge­li­ges brug af kre­dit­kort til Se og Hørs jour­na­li­ster.

I lø­bet af som­me­ren har fl ere af de sig­te­des for­svar­sad­vo­ka­ter mod­ta­get no­get af det om­dis­kut­te­re­de ma­te­ri­a­le, som po­li­ti­et me­ner har re­le­vans for sa­gen. Det be­kræf­ter vi­cepo­li­ti­in­spek­tør ved Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti Car­sten Jans­son .

» Vi er sta­dig ved at gen­nem­gå ma­te­ri­a­let, men vi har sendt no­get ud, « si­ger Car­sten Jans­son, der ik­ke øn­sker at gå i de­tal­jer om po­li­tiets ar­bej­de.

Ni mil­li­o­ner mail

Po­li­ti­et be­slag­lag­de, eft er at sa­gen be­gynd­te at rul­le i slut­nin­gen af april sid­ste år, elek­tro­nisk be­vis­ma­te­ri­a­le på i alt 13 te­ra­byte hos Al­ler Me­dia A/ S. Men først fra ja­nu­ar i år har eft er­for­ske­re haft mu­lig­hed for at gen­nem­gå bl. a. de op mod ni mio. e- mail og fl ere com­pu­te­re, iPads og te­le­fo­ner, da sa­gen har væ­ret bå­de i by­ret, lands­ret og Hø­jeste­ret, for­di par­ter­ne har væ­ret ue­ni­ge om, hvor­vidt prin­cip­pet om kil­de­be­skyt­tel­se vil­le bli­ve brudt med po­li­tiets ku­le­grav­ning.

Den 8. ja­nu­ar 2015 gav Hø­jeste­ret po­li­ti­et med­hold i, at man måt­te gå om bord i ma­te­ri­a­let via en dom­mer. Det sker i et sik­ret rum på Po­li­ti­går­den i Al­bert­slund, som ‘ spe­ci­al clea­re­de’ eft er­for­ske­re har ad­gang til. Det er en del af det­te ma­te­ri­a­le, som for­svar­sad­vo­ka­ter nu skal gen­nem­gå med de­res kli­en­ter.

Mø­des i den­ne uge

Ad­vo­kat Mi­cha­el Juul Erik­sen, der re­præ­sen­te­rer en af sa­gens ho­ved­per­so­ner, ‘ tystys- kil­den’, op­ly­ser, at der i lø­bet af som­me­ren er kom­met ‘ me­get’ ma­te­ri­a­le ind på hans kon­tor.

» Jeg har ik­ke væ­ret det igen­nem end­nu, men jeg mø­des med min kli­ent i den­ne uge for at gen­nem­gå det sam­men med ham. Så må vi se, om der er no­get, vi skal gø­re. Me­get af det er me­get com­pu­ter- tek­nisk, og sa­gen min­der, sy­nes jeg, om CSCsa­gen ( stor ha­ck­er- sag, red.). Juri­disk set er det spæn­den­de at se, hvad det er for nog­le sy­ste­mer, man har væ­ret in­de i ( for at træk­ke kre­dit­kort- oplys­nin­ger­ne, red.). Alt­så om det er sy­ste­mer, man har haft ad­gang til qua sit job el­ler ej. Det er et nøg­le- spørgs­mål for mig, « si­ger Mi­cha­el Juul Erik­sen.

Vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Car­sten Jans­son, hvor­når er I fær­di­ge med eft er­forsk­nin­gen?

» Vi hå­ber sta­dig, at der kom­mer et an­kla­ge­skrift i eft er­å­ret, men det kan og­så bli­ve se­ne­re på året, « si­ger Car­sten Jans­son, der op­ly­ser, at ot­te per­so­ner og ud­gi­ve­ren Al­ler Me­dia A/ S fort­sat er sig­tet i sa­gen. Se og Hør- sa­gen bli­ver kaldt dan­marks­hi­sto­ri­ens stør­ste me­di­eskan­da­le. Den eks­plo­de­rer i dan­ske me­di­er, da BT – med af­sæt i bo­gen ’ Li­vet, det for­ban­de­de’, skre­vet af tid­li­ge­re Se og Hør- jour­na­list Ken B Ras­mus­sen – i slut­nin­gen af april sid­ste år kan for­tæl­le, at uge­bla­det i fl ere år har over­vå­get kend­tes og kon­ge­li­ges brug af kre­dit­kort. En it- spe­ci­a­list har fra 2008 til 2011 mod be­ta­ling fodret bla­dets jour­na­li­ster med in- for­ma­tio­ner om store og små ind­køb overalt i ver­den, som han trak ud af det nu­væ­ren­de Nets’ sy­ste­mer. Ved hjælp af dis­se op­lys­nin­ger kun­ne Se og Hør fi nde kend­te dan­ske­re over he­le ver­den. Sa­gen eft er­for­skes af Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti, der har sig­tet ot­te per­so­ner og Al­ler Me­dia A/ S, der ud­gi­ver Se og Hør, for bl. a. ha­ck­ing, be­stik­kel­se og over­træ­del­se af mar­keds­fø­rings­lo­vens be­stem­mel­ser om for­ret­nings­hem­me­lig­he­der.

Po­li­ti­et er ved at ha­ve et over­blik over, hvad der er fo­re­gå­et på Se og Hørs re­dak­tion i åre­ne 2008 til 2011, hvor uge­bla­det be­nyt­te­de sig af den så­kald­te ’ tys- tys- kil­de’, der le­ve­re­de for­tro­li­ge op­lys­nin­ger om kend­tes og kon­ge­li­ges brug af kre­dit­kort. Fo­to: Chri­sti­an Li­li­en­da­hl

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.