Ja, DRs li­cens er gam­mel­dags

BT - - DEBAT - MET­TE BO­CK

Me­di­e­ord­fø­rer, Li­be­ral Al­li­an­ce

at man om­læg­ger DR til en abon­ne­ments­ord­ning. Så kan dan­sker­ne i hø­je­re grad væl­ge de ka­na­ler og pro­gram­mer, de øn­sker. Det har dan­sker­ne lært de se­ne­ste år i for­bin­del­se med Net­fl ix og an­dre strea­m­ingtje­ne­ster, hvor man be­ta­ler for det me­die, man bru­ger. I 1925, da vi fi k stats­ra­dio, så be­tal­te man li­cens, hvis man hav­de en ra­dio. Men man kun­ne godt væl­ge det fra. Det kan man ik­ke i dag, så det er fak­tisk en tvangs­li­cens. En­hver, der har

VI HAR FO­RE­SLÅ­ET,

en mo­bil­te­le­fon, der kan mod­ta­ge DR, skal be­ta­le li­cens. Me­di­eud­bud­det er eks­plo­de­ret, og der­for bli­ver vi nødt til at tæn­ke i nye ba­ner.

ri­me­lig, at man tvin­ges til at kø­be he­le pak­ken med så man­ge ka­na­ler på ra­dio, tv og net­tet. Det pas­ser ik­ke til dan­sker­nes me­di­e­for­brug i dag. DR væl­ger at stå stille, mens ver­den for­an­drer sig. Jeg tror, at dan­sker­nes op­bak­ning til pu­blic ser­vi­ce, hvis li­cen­sen bli­ver æn­dret, vil væ­re stør­re, end man tror på DR i øje­blik­ket. Man kan føl­ge to spor som pu­blic ser­vi­ce- in­sti­tu­tion. En-

DET ER IK­KE

ten kan man væl­ge et så lil­le mar­ked som mu­ligt, el­ler man kan ad­skil­le sig fra mar­ke­det. Jeg sy­nes, de skal ad­skil­le sig. Der er in­gen grund til, at vi skal tvangs­be­ta­le for no­get, vi kan få an­dre ste­der.

i at bli­ve klogere, og man un­der­vur­de­rer dan­sker­ne, hvis man me­ner, at de kun vil se X Fa­ctor. Dan­sker­ne eft er­spør­ger un­der­hold­ning, men dan­sker­ne vil og­så ha­ve op­lys­nin­ger, der gør, at de kan træff e be­slut­nin­ger. Jeg er ik­ke så ban­ge som dem, der tror, at det he­le vil luk­ke ned.

DAN­SKER­NE ER IN­TER­ES­SE­RET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.