Nej, det vil dræ­be pu­blic ser­vi­ce

BT - - DEBAT - MA­RIA RØR­BYE RØNN

Ge­ne­ral di­rek­tør i DR

op­ga­ve og er for­plig­tet til at le­ve­re pu­blic ser­vi­ce til al­le, uaf­hæn­gigt af po­li­ti­ske og øko­no­mi­ske in­ter­es­ser. Den fi nan­si­e­rings­mo­del, der er i dag, un­der­støt­ter den op­ga­ve, for­di vi ik­ke er afh æn­gi­ge af se­er­tal el­ler lyt­ter­tal, som de kom­merci­el­le er. For at kun­ne gi­ve be­folk­nin­gen pu­blic ser­vi­ce, er det vig­tigt, at vi bå­de kan la­ve bre­de, po­pu­læ­re pro­gram­mer, som har man­ge se­e­re el­ler lyt­te­re, og smal­le pro­gram­mer, som kun har få. Ind­fø­rer man i Dan­mark

DR HAR EN

en kom­merci­el lo­gik, ri­si­ke­rer vi, at der ik­ke er fi nan­si­e­rings­grund­lag til de smal­le­re pro­gram­mer.

sy­stem, hvor vi hver især kun be­ta­ler for det, vi selv øn­sker at be­nyt­te, bli­ver det en kom­merci­el lo­gik, hvor vi i DR bli­ver afh æn­gi­ge af an­tal se­e­re el­ler lyt­te­re. Ra­masjang er et godt ek­sem­pel. Hvis kun for­æl­dre med børn i 3- 6 års al­de­ren vil be­ta­le for det til­bud, er det ik­ke sik­kert, at der er fi nan­si­e­ring til at la­ve det. Pu­blic ser­vi­ce er et sam­let til­bud. Med en kom­merci­el lo­gik bli­ver det, som vi hver især væl­ger til

IND­FØ­RER MAN ET

i vo­res liv nu, det, der af­gør, hvad DR kan sen­de.

mod­sæt­ning mel­lem strea­m­ingtje­ne­ster og li­cens­mo­del­len. DR har og­så mas­ser af strea­m­ing- til­bud, hvor bå­de du og jeg kan se tv- ka­na­ler­ne og pro­gram­mer­ne forskudt og li­ve. Du kan sam­men­lig­ne li­cens­mo­del­len med bi­bli­o­te­ker og sund­heds­væ­se­net. Det er hel­ler ik­ke så­dan, at vi kan væl­ge det fra, vi ik­ke vil be­nyt­te. Det er et fæl­les sy­stem, vi og­så bi­dra­ger til, selv­om vi ik­ke li­ge bru­ger det nu og her, men kan få brug for se­ne­re.

DER ER IN­GEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.