Ta­bu­belagt sund­heds­de­bat

ME­NER

BT - - DEBAT -

Det ly­der for godt til at væ­re sandt. At der i det dan­ske sund­heds­væ­sen til en­hver tid skul­le væ­re råd til at til­by­de al­le pa­tien­ter den ny­e­ste me­di­cin uan­set pris. Ledsa­get af ’ var­me hæn­der’ i ri­ge­li­ge mæng­der. Så god er vir­ke­lig­he­den da hel­ler ik­ke, men det kni­ber med at se re­a­li­te­ter­ne i øj­ne­ne. DET TA­BU­BELAG­TE EM­NE, pri­o­ri­te­ring i sund­heds­væ­se­net, er til de­bat igen, for­an­le­di­get af et kon­kret ek­sem­pel: Be­hand­lin­gen af lun­ge­syg­dom­men cystisk fi bro­se med mid­let Or­kam­bi vil ko­ste to mio. kr. om året per pa­tient.

Iføl­ge sund­heds­mi­ni­ster Sop­hie Løh­de ( V) skal det nok gå alt sam­men, for hun øn­sker et sund­heds­væ­sen i ver­dens­klas­se, ’ hvor der er råd til ny og bed­re me­di­cin.’ Hun vil godt nok ik­ke sva­re på, om der kom­mer fl ere pen­ge, og det prekæ­re spørgs­mål om, hvor­dan der skal bli­ve råd til bå­de ny me­di­cin, læ­ger og sy­geple­jer­sker, kal­der hun for­sim­plet. DEN NYE MI­NI­STER skal ik­ke ha­ve no­get klin­ket. Så­dan var det og­så i valg­kam­pen, da de to stats­mi­ni­ster­kan­di­da­ter du­el­le­re­de. Re­gio­ner­ne, der dri­ver sy­ge­hu­se­ne, har imid­ler­tid gjort op­mærk­som på de svæ­re di­lem­ma­er. Der fo­re­ta­ges al­le­re­de i dag pri­o­ri­te­rin­ger i det dan­ske sund­heds­væ­sen, og fl ere vil føl­ge, når ny, livs­for­læn­gen­de me­di­cin kom­mer på mar­ke­det.

Chri­sti­ans­borg ud­stik­ker de over­ord­ne­de ram­mer for sund­heds­væ­se­net. Skal str­ud­sepo­li­tik­ken fort­sæt­tes her­fra? Skal vi be­ta­le me­re, el­ler skal der spa­res an­dre ste­der? Hvor­for er tan­ken om et pri­o­ri­te­rings­in­sti­tut så fj ern, hvis det kun­ne med­vir­ke til at pres­se me­di­cin­pri­ser­ne ned?

Det er ik­ke no­gen rar op­ga­ve at pri­o­ri­te­re sund­hed. Men vi væl­ger ik­ke kun po­li­ti­ke­re, for­di de skal de­le pen­ge ud, men og­så for­di de in­di­mel­lem skal træff e ube­ha­ge­li­ge be­slut­nin­ger. hec

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.