Er det for­æl­dre­nes an­svar, at der kom­mer ro i klas­se­væ­rel­ser­ne?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 9.34 DER MANG­LER AU­TO­RI­TET På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 9.48 AN­ER­KEND LÆ­RER­NE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 9.50 KRÆ­VER BED­RE LÆ­RE­RE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 9.52 BE­HANDL BØRN BED­RE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.15

Nej

Pia Bagger

Jo­han­nes Ko­fod

Ja

9.186 stem­mer på bt. dk

FOR­ÆL­DRE­NES AN­SVAR For­æl­dre­ne skal ta­ge an­svar. Pæ­da­go­ger og læ­rer­ne har råbt op om det­te i man­ge år. For­æl­dre ta­ger ik­ke an­svar og sty­ring, men over­la­der det til bør­ne­ne.

Ma­ri­an­ne Pe­ter­sen

I min sko­le­tid var læ­re­ren en au­to­ri­tet, og her snak­ker jeg ik­ke ’ Lek­tor Blom­me’, men læ­re­re der ind­gød og modt­og respekt. I dag kan ele­ver svi­ne læ­rer­ne til, og for­æl­dre kan an­gri­be læ­re­re, der må­ske har sat en græn­se el­ler talt de­res børn til ret­te. Det er gå­et helt af spo­ret med respek­ten, og det kan vi ik­ke væ­re be­kendt – hver­ken over­for læ­rer­ne el­ler over­for de børn, der desvær­re ik­ke læ­rer al­min­de­lig pli og dan­nel­se til se­ne­re brug i vok­sen­li­vet.

Mat­hil­de Lou­i­se Ni­el­sen

Må­ske po­li­ti­ker­ne og sam­fun­det som et he­le skul­le værds­æt­te læ­rer­ne lidt me­re. Så kun­ne det væ­re, at respek­ten for en læ­rers ger­ning vil­le ven­de tilbage. Hvad med at man gav læ­rer­ne en bed­re ud­dan­nel­se, så de kun­ne bli­ve respek­te­ret.

Cathrine Øster­gaard Knøss

For­æl­dre­ne stop­per, når læ­rer­ne be­hand­ler bør­ne­ne or­dent­ligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.