’ Som­me ti­der gør det og­så ondt’ UD MED SPROGET!

BT - - NYHEDER -

Selv om Dansk Fol­ke­par­ti har væ­ret med til at skæ­re ned på res­sour­cer­ne til de æl­dre bå­de i kom­mu­ner­ne og på Chri­sti­ans­borg, si­ger par­ti­et fort­sat, at det vil kæm­pe for fle­re pen­ge til de æl­dre i fi­nans­lo­vs­for­hand­lin­ger­ne se­ne­re på året. » Vi vil ha­ve de æl­dre på dags­or­de­nen. I op mod 70 kom­mu­ner er der skå­ret ned, nog­le ste­der med 10 pro­cent. Vi vil ha­ve øre­mær­ket pen­ge til de æl­dre, « si­ger DFs fi­nansord­fø­rer Re­ne Chri­sten­sen.

Men I har jo net­op stemt for at fjer­ne en så­kaldt æl­dre­mil­li­ard, pen­ge til kom­mu­ner­ne, der var øre­mær­ket til æl­dre – og I har stemt for nedskæ­rin­ger­ne med én pct. i kom­mu­ner­ne ge­ne­relt. Hvor­dan hæn­ger det sam­men?

» Ja, den øre­mær­ke­de æl­dre­mil­li­ard var vi selv ban­ner­fø­rer for. Men vi føl­te, vi var nødt til at stem­me for af­ta­le­sy­ste­met. KL kom­mer med 98 kom­mu­ner i ryg­gen. Vi har og­så stemt for af­ta­ler­ne, mens Cory­don var fi­nans­mi­ni­ster og der re­elt var mi­nus­vækst. Vi hå­ber, vi kan bru­ge vo­res man­dat nu i fi­nans­lo­vs­for­hand­lin­ger­ne. «

Det er vel en dår­lig be­gyn­del­se at stem­me for nedskæ­rin­ger – bå­de i kom­mu­ner­ne og på Chri­sti­ans­borg?

» Nej, hvis af­ta­len var fal­det, hav­de man fjer­net kom­mu­ner­nes mu­lig­hed for at ha­ve ind­fly­del­se på de­res egen øko­no­mi. Så skul­le man be­slut­te det i fol­ke­tings­sa- len. Og nu har jeg jo for­nø­jel­sen af at sid­de bå­de i Fol­ke­tin­get og i by­rå­det i Guld­borgs­und, og jeg kan godt si­ge, at det vil­le ik­ke væ­re no­gen god idé. «

Tror du ik­ke, væl­ger­ne er for­vir­re­de over, at I bå­de vil hjæl­pe de æl­dre og skæ­re ned?

» Nu har vi jo ik­ke fjer­net mil­li­ar­den, men vi har fjer­net øre­mærk­nin­gen. Så nu kan kom­mu­ner­ne og­så bru­ge pen­ge­ne på at læg­ge as­falt på ve­je­ne, hvis de vil. Og vi har og­så sagt, at vi stem­mer for akt­styk­ket, men at vi ik­ke støt­ter det. Der er for­skel på at væ­re Chri­sti­ans­borg- po­li­ti­ker og lo­kal­po­li­ti­ker. Lo­kal­kpo­li­ti­ker­ne le­ver i den vir­ke­li­ge ver­den. Man­ge ste­der svin­der skat­te­ind­tæg­ter­ne, for­di der bli­ver fær­re skat­tey­de­re. Og selv om vi er et lil­le land, er der enorm for­skel på kom­mu­ner­ne. I min egen kom­mu­ne har jeg og­så selv væ­ret med til at skæ­re ned på æl­dre­om­rå­det. Og det gør man, for­di man som po­li­ti­ker er nødt til at væ­re med i de store af­ta­ler. «

Men hvor går græn­sen for, hvad man kan væ­re med til?

» Jeg kun­ne ha­ve stå­et uden­for. Så kun­ne jeg ha­ve ri­si­ke­ret, at man hav­de fjer­net pen­ge til en­li­ge æl­dre, som bli­ver kørt til ak­ti­vi­te­ter. Men vi sy­nes selv­føl­ge­lig, det er vig­tigt, at de er med til so­ci­a­le ting, og så fandt vi pen­ge­ne et an­det sted. «

Men hvis man har stemt på DF, for­di man me­ner, at æl­drepo­li­tik­ken er vig­tigst, er det vel ik­ke så un­der­ligt, hvis man fø­ler sig snydt?

» Jo, men det er vig­tigt at vi er med i af­ta­ler­ne. Og hav­de vi ik­ke væ­ret med, var det nok gå­et vær­re i man­ge af de kom­mu­ner. Det er og­så en del af at væ­re po­li­ti­ker. Det er sjovt at gi­ve ga­ver og skat­te­let­tel­ser, men som­me ti­der gør det desvær­re og­så ondt. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.