’’

BT - - NYHEDER - Chri­sti­an Ther­kild­sen, Æl­dre Sa­gen, Bil­lund

Det er ik­ke i or­den, at Dansk Fol­ke­par­ti går til valg på at for­bed­re for­hol­de­ne for de æl­dre, og så bag­ef­ter re­elt for­rin­ger for­hol­de­ne ude i kom­mu­ner­ne

sta­ten. De sty­rer os via ser­vi­ce­ram­men, « si­ger han.

» Vi er i en sær­lig si­tu­a­tion i Bil­lund, for­di vi får tem­me­lig man­ge sel­skabs­skat­ter, men vi bru­ger og­så nog­le af sel­skabs­skat­ter­ne til drif­ten, og det skal man jo pas­se lidt på med.

Det er og­så un­der­ligt for os, at vi får at vi­de fra vo­res fol­ke­tings­po­li­ti­ke­re, at der skal væ­re me­re til de æl­dre, og sam­ti­dig får vi at vi­de af sta­ten, at der skal skæ­res ned. Det kun­ne væ­re rart, hvis vi vid­ste, hvad vi hav­de at gø­re med. «

Chri­sti­ans­borg- po­li­ti­ker­ne si­ger, at de ik­ke har ret me­get ind­fly­del­se på, hvor­dan pen­ge­ne bli­ver brugt, for­di vi har kom­mu­nalt selv­sty­re. Og når man så rin­ger til dig, så si­ger du, at I bli­ver sty­ret af sta­ten. Det er som om, det bi­der sig selv i ha­len?

» Ja, men det gør det da og­så. Vi har fak­tisk haft nog­le go­de år i Bil­lund, hvor vi og­så hav­de råd til at sæt­te gang i no­get an­lægs­byg­ge­ri. Men så blev vi ramt af et an­lægs­loft. Jeg sy­nes, vi er ut­ro­lig sty­ret af sta­ten, « si­ger Per Nyhus.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.