Mø­der om IS- mis­sion uden fl yme­ka­ni­ke­re

BT - - NYHEDER - An­dreas Ny­gaard Just Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

JA­GER­FLY

For­svars­mi­ni­ster Carl Holst ( V) ta­ger det se­ri­øst, når for­sva­rets fl yme­ka­ni­ke­re ad­va­rer om fal­de­fær­di­ge kamp­fl y og stres­se­de me­d­ar­bej­de­re på mis­sion mod Is­la­misk Stat ( IS) i Irak.

Al­li­ge­vel er de ud­s­lid­te F16- me­ka­ni­ke­res fag­for­e­ning, Cen­tral­for­e­nin­gen for Stam­per­so­nel, ik­ke in­vi­te­ret med til bords, når mis­sio­nen mod ter­r­or­be­væ­gel­sen skal drøft es på en ræk­ke mø­der i de kom­men­de da­ge.

Me­ka­ni­ker­ne, der ved­li­ge­hol­der de syv F16- fl y, som Dan­mark har sendt af sted til ba­sen i Kuwait, op­for­dre­de el­lers i sid­ste uge po­li­ti­ker­ne til at stop­pe mis­sio­nen i Irak, for­di de er stres­se­de og un­der­be­man­de­de.

» Jeg sy­nes, at po­li­ti­ker­ne skal lyt­te lidt til, hvad der fo­re­går ude i for­sva­ret. Der­for vil vi rig­tig ger­ne med til de mø­der for at gi­ve po­li­ti­ker­ne et bil­le­de af, hvor­dan det ser ud i for­sva­ret set fra vo­res syns­vin­kel, « si­ger for­mand for Cen­tral­for­e­nin­gen for Stam­per­so­nel Jes­per K. Hansen.

Det var 14 til­lids­re­præ­sen­tan­ter fra kamp­fl ye­nes hjem­me­ba­se i Skryd­strup, der i sid­ste uge kom med op­for­drin­gen til po­li­ti­ker­ne om at stop­pe mis­sio­nen mod IS, når man­da­tet ud­lø­ber 1. ok­to­ber.

Ar­bejds­byr­den er for stor, sy­ge­fra­væ­ret blandt fl yme­ka­ni­ker­ne er tårn­højt, og skro­get på de gam­le F16- ja­ger­fl y slår rev­ner, lød det i et åbent brev fra me­ka­ni­ker­ne.

Og i kølvan­det på det op­råb har der væ­ret en lang ræk­ke po­li­ti­ske ud­ta­lel­ser, som gør Jes­per K. Hansen i tvivl om, hvor­vidt po­li­ti­ker­ne re­elt er klar over, hvor man­ge og hvor store op­ga­ver for­sva­ret egent­lig kan kla­re.

Mang­ler i de­res vi­den

» Når man hø­rer på nog­le af de ud­ta­lel­ser, kan det godt ly­de som om, at der mang­ler nog­le de­tal­jer i de­res vi­den, « si­ger han og fort­sæt­ter:

» Man skal jo ik­ke ab­so­lut spør­ge si­ne me­d­ar­bej­de­re om alt, men for de po­li­ti­ke­re, der skal træff e be­slut­nin­ger, må det da væ­re rart at vi­de, hvor­dan me­d­ar­bej­der­ne ser på for­sva­ret. «

For­svars­mi­ni­ster Carl Holst un­der­stre­ger, at det åb­ne brev fra fl yme­ka­ni­ker­ne har gjort ind­tryk på ham. Men de bli­ver ik­ke in­vi­te­ret med til de kom­men­de drøft el­ser af mis­sio­nen.

Og selv om han er sik­ker på, at mis­sio­nen mod IS skal fort­sæt­te, når man­da­tet ud­lø­ber til ok­to­ber, er han åben over for at æn­dre mis­sio­nen så­dan, at den ik­ke nød­ven­dig­vis in­de­hol­der kamp­fl y:

» Ind­sat­sen mod ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­nen ISIL ( et an­det navn for Is­la­misk Stat, red.) fort­sæt­ter, men det skal ik­ke nød­ven­dig­vis væ­re på sam­me må­de som hidtil, « si­ger Carl Holst.

Fly­me­ka­ni­ker­ne me­ner, at mis­sio­nen mod Is­la­misk Stat bør stop­pe: Ar­bejds­byr­den er for stor, sy­ge­fra­væ­ret blandt fly­me­ka­ni­ker­ne er tårn­højt, og skro­get på de gam­le F16- ja­ger­fly slår rev­ner. Fo­to: Chri­sti­an Als

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.