45- årig dansk turist druk­net i Bul­ga­ri­en

BT - - NYHEDER - Jes­per K. Hansen, F16- me­ka­ni­ke­res fag­for­e­ning

Søn­dag for­mid­dag dø­de en dansk mand i en druk­neu­lyk­ke i den bul­gar­ske by Var­na ud for Gol­den Sands ved Sor­te­ha­vet. Nu vi­ser det sig, at 45- åri­ge Ole El­ler­mann fi k et il­de­be­fi nden­de, mens han var ude i van­det. Det skri­ver Ek­stra Bla­det.

Ulyk­ken blev i går mor­ges be­kræft et over for BT af Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets Bor­ger­ser­vi­ce .

’ Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et kan be­kræft e, at en dansk stats­bor­ger er druk­net ved en ulyk­ke i Bul­ga­ri­en. De på­rø­ren­de er un­der­ret­tet. Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et har tavs­heds­pligt i per­sonsa­ger og har der­for ik­ke yder­li­ge­re kom­men­ta­rer,’ lød det i en med­del­el­se.

Bo­e­de på Fyn

Ca. klok­ken 14 søn­dag blev der slå­et alarm, men man­dens liv stod ik­ke til at red­de. Ole El­ler­mann, der var bo­sid­den­de i Nør­re Aa­by på Fyn, skal ha­ve væ­ret af sted med sin ko­ne, be­ret­ter Ek­stra Bla­det.

Den bul­gar­ske ra­dio­sta­tion Ra­dio Fo­cus har talt med per­so­na­let på den lo­ka­le ska­destue. Iføl­ge per­so­na­let her har en del turi­ster ig­no­re­ret liv­red­der­nes ad­vars­ler og rø­de fl ag.

Om­rå­det er po­pu­lært blandt dan­ske turi­ster på grund af de store, gyld­ne stand­s­tran­de, og fl ere dan­ske bu­reau­er sen­der hvert år man­ge gæ­ster til Gol­den Sands.

Et af de sel­ska­ber er Bravo Tours, og di­rek­tør Pe­der Horns­høj for­tæl­ler til BT, at han ik­ke kan erin­dre lig­nen­de ulyk­ker i det om­rå­de, som han be­skrev som ’ me­get ufar­ligt’.

ma­tr@ bt. dk/ beh@ bt. dk

Var­na

Jeg sy­nes, at po­li­ti­ker­ne skal lyt­te lidt til, hvad der fo­re­går ude i for­sva­ret

Her ske­te ulyk­ken

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.