Ramt af hoft eska­de

BT - - NYHEDER - Ca­mil­la Ernst Carl­son ca­ca@ bt. dk

AF­BUD

Den pro­ge­ria- ram­te nord­jy­de Jes­per Sø­ren­sen gen­nem­gik for ny­lig en stør­re hoft eo­pe­ra­tion, eft er at han kom til ska­de un­der en fod­bold­kamp. Men selv­om det nu går den ret­te vej, har han valgt at mel­de afb ud til det­te års som­mer­træf for Eu­ro­pas pro­ge­ria- ram­te.

Det for­tæl­ler hans mor Jyt­te Sø­ren­sen i den­ne uges ud­ga­ve af Bil­led- Bla­det.

» For­di Jes­per er usik­ker på, hvad han kan kla­re, har han valgt at mel­de afb ud. Det er hel­ler ik­ke sjovt at sid­de i kø­re­stol og se på, hvad al­le de an­dre mo­rer sig med, « si­ger Jyt­te Sø­ren­sen til uge­bla­det.

Jes­per Sø­ren­sen vandt dan­sker­nes hjer­ter, da han for­tal­te om sit liv med den sjæld­ne syg­dom pro­ge­ria i TV2- pro­gram­met ’ Dren­gen i den gam­le krop.’

I maj må­ned måt­te den 17- åri­ge nord­jy­de dog hoft eo­pe­re­res, eft er at han un­der en fod­bold­kamp ram­te bol­den så uhel­digt, at hans hoft e røg ud af hoft eskå­len.

Ope­ra­tion kun­ne ik­ke und­gås

» Før­ste gang var hoft en nem at sæt­te på plads, og der­for tog vi det stille og ro­ligt, men det næ­ste par må­ne­der hop­pe­de hoft en ud af hoft eskå­len sy­vot­te gan­ge, og til sidst blev se­ner­ne og mus­k­ler­ne så slap­pe, at Jes­per ik­ke kun­ne und­gå en ope­ra­tion, « for­kla­re­de Jet­te Sø­ren­sen den­gang til BT.

Det år­li­ge som­mer­træf, der i år afh ol­des i Hol­land, er el­lers en be­gi­ven­hed, der al­tid har haft høj pri­o­ri­tet for den 17- åri­ge nord­jy­de.

Pro­ge­ria- syg­dom­men, som Jes­per li­der af, gør, at han æl­des ot­te gan­ge hur­ti­ge­re end al­min­de­li­ge men­ne­sker, og men­ne­sker med pro­ge­ria bli­ver sjæl­dent æl­dre end 13 år. Med si­ne 17 le­ve­år er Jes­per Sø­ren­sen der­for lidt af et vi­dun­der.

På pro­duk­tions­sko­le

Eft er som­mer­fe­ri­en be­gyn­der Jes­per Sø­ren­sen på Hjør­ring Pro­duk­tions­sko­le, hvor han skal ar­bej­de i køk­ke­net, for­tæl­ler hans mor Jyt­te Sø­ren­sen til Bil­led- Bla­det.

Jes­per Sø­ren­sen må und­væ­re det­te års som­mer­træf for pro­ge­ria- ram­te i Eu­ro­pa.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.