Sæl­somt har­moni­ka­sam­men­stød på østjysk mo­tor­vej

BT - - NYHEDER - Pri­vat­fo­to

Den østjy­ske mo­tor­vej E45 var tid­ligt i går mor­ges spær­ret ved Tilst på grund af et sam­men­stød, hvor i alt tre bi­ler var in­vol­ve­ret. Men klok­ken 10.30 blev E45 genåb­net i det syd­gå­en­de spor.

Der var ta­le om et har­moni­ka­sam­men­stød, for­ment­lig på grund af lang­som kør­sel på stræk­nin­gen.

Vagt­chef ved Østjyl­lands Po­li­ti Car­sten Da­hl me­ner, at den lang­som­me kør­sel mu­lig­vis kan hæn­ge sam­men med, at der blev ob­ser­ve­ret en sæl i nødspo­ret et par ki­lo­me­ter mod syd.

» Det kan ha­ve væ­ret med­vir­ken­de år­sag til sam­men­stø­det, « si­ger Car­sten Da­hl.

Hvad sæ­len la­ve­de det på­gæl­den­de sted, er et myste­ri­um.

» Det har vi ik­ke no­gen anel­se om, « si­ger Car­sten Da­hl, der op­ly­ser, at sæ­len er død, og at den nu er fjer­net af folk fra Vej­di­rek­to­ra­tet.

Den østjy­ske turi­stat­trak­tion Kat­te­gat­cen­tret i Gre­naa har tre voks­ne sæ­ler og en lil­le ny­født un­ge, men in­gen af dem sav­nes, op­ly­ser cen­tret til TV2 Østjyl­land.

En per­son blev sendt på ska­destu­en med nak­kes­mer­ter i for­bin­del­se med sam­men­stø­det.

11- åri­ge Juli­an ( th), der her ses med en kam­me­rat, bo­e­de på et op­holds­sted i Jæ­ger­spris, ind­til han blev ud­vist til Po­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.