11- årig ud­vist, mens mor sid­der i fængsel

Kom­mu­ne sen­der Juli­an til Po­len. Hans mor er fængs­let i Dan­mark for drab

BT - - NYHEDER - Pe­ter Øl­holm Hans­son phan@ bt. dk

AD­SKILT

Den 11- åri­ge dreng Juli­an fra Jæ­ger­spris i Nordsjælland blev i går ud­vist af Dan­mark – uden sin pol­ske mor, der er fængs­let for drab på sin kæ­re­ste.

Jæ­ger­spris hø­rer un­der Fre­de­riks­sund Kom­mu­ne, og her be­kræf­ter man for­lø­bet:

» Det er rig­tigt, at dren­gen mandag er ble­vet sendt til Po­len ledsa­get af sin kon­takt­per­son på det op­holds­sted, hvor han har bo­et i det se­ne­ste års tid, « si­ger Ken­neth Jen­sen, der er re­dak­tør i kom­mu­nens kom­mu­ni­ka­tions­af­de­ling.

Sat­te sig til ta­ster­ne

Hi­sto­ri­en om Juli­an be­gynd­te fre­dag at spre­de sig på Fa­ce­book, da Juli­ans vens bed­ste­mor Jan­ni Bruun sat­te sig til ta­ster­ne og del­te hi-

Fre­dag fik Juli­an – iføl­ge Jan­ni Bruun – at vi­de, at han skul­le til Po­len med tre da­ges var­sel.

’ I dag her til for­mid­dag ( fre­dag, red.) fik han nær­mest smidt en bom­be i ho­ve­d­et. Han skal tilbage til Po­len på mandag ( i går, red.). Det har kom­mu­nen be­stemt. Han skal ned at bo på et bør­ne­hjem i Po­len og må ik­ke ha­ve kon­takt til sin mor, som han har be­søgt en gang om ugen, si­den hun blev fængs­let,’ skri­ver Jan­ni Bruun i op­sla­get på Fa­ce­book, der mandag var delt me­re end 3.200 gan­ge.

’ Det vil knæk­ke ham’

Iføl­ge Jan­ni Bruun er det altø­de­læg­gen­de for Juli­an, at han bli­ver sendt væk fra van­te ram­mer.

’ Det vil knæk­ke ham fuld­stæn­dig at bli­ve sendt tilbage til Po­len uden sin mor,’ skri­ver hun vi­de­re i op­sla­get.

Ind­til vi­de­re har det ik­ke væ­ret mu­ligt for BT at få op­lyst, hvor Juli­ans mor er fængs­let.

TIRS­DAG 4. AU­GUST 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.