’’

BT - - NYHEDER - Jan­ni Bruun, bed­ste­mor til Juli­ans kam­me­rat

Han skal ned at bo på et bør­ne­hjem i Po­len og må ik­ke ha­ve kon­takt til sin mor, som han har be­søgt en gang om ugen

sto­ri­en. Her be­skrev Jan­ni Bruun, hvor­dan Juli­ans pol­ske mor for et par år si­den an­gi­ve­ligt kom i fængsel for at ha­ve dræbt sin da­væ­ren­de kæ­re­ste.

Bo­e­de på op­holds­sted

Sa­gen før­te til, at Juli­an kom til at bo på et op­holds­sted i Jæ­ger­spris i Nordsjælland. Her hav­de dren­gen iføl­ge Jan­ni Bruun fun­det sig til ret­te og få­et go­de kam­me­ra­ter.

Ken­neth Jen­sen for­tæl­ler, at Fre­de­riks­sund Kom­mu­ne ik­ke har me­re at fø­je til sa­gen. I ste­det hen­vi­ser man til Justits­mi­ni­ste­ri­et og Rigs­po­li­ti­et som an­svar­li­ge myn­dig­he­der.

Kom­mu­nen op­ly­ser dog, at dren­gens far vil ta­ge imod ham i Po­len. Fa­de­ren er polsk stats­bor­ger, og kon­takt­per­so­nen er ta­get med for at sik­re, at ’ alt fo­re­går på be­tryg­gen­de vis’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.