Jy­ske be­tjen­te forts med ter­r­or­over­våg

Kø­ben­havns Po­li­ti skal fort­sat ha­ve hjælp fra be­tjen­te fra he­le lan­det til over­våg­nings­op­ga­ver. Vi må væn­ne os til et hø­je­re ter­r­or­be­red­skab, ly­der det

BT - - NYHEDER - Hen­rik Jen­sen hejs@ ber­ling­s­ke. dk og Met­te Da­hl­gaard

SIK­KER­HED

me­da@ ber­ling­s­ke. dk

Hvis der skal væ­re et til­stræk­ke­ligt ter­r­or­be­red­skab i København, er det fort­sat nød­ven­digt at træk­ke be­tjen­te fra op­ga­ver i Jyl­land til ho­ved­sta­den, hvor de pri­mært skal be­vog­te jø­di­ske in­sti­tu­tio­ner som ek­sem­pel­vis sy­na­go­gen i Krystal­ga­de.

Det med­del­er Rigs­po­li­ti­et, der har for­læn­get as­si­stan­cen, som egent­lig skul­le lø­be frem til 1. sep­tem­ber. Den nye skæ­rings­da­to hed­der nu 1. novem­ber, så jy­ske be­tjen­te skal tre må­ne­der end­nu ind­lo­ge­res og udføre po­li­tiop­ga­ver i København.

Det skyl­des, at ter­r­ortrus­len i København fort­sat vur­de­res som al­vor­lig, for­kla­rer Thorkild Fog­de, po­li­ti­di­rek­tør i Kø­ben­havns Po­li­ti. Han vars­ler sam­ti­dig et hø­je­re sik­ker­heds­ni­veau i frem­ti­den.

» Man har valgt at for­læn­ge as­si­stan­cen af hen­syn til sik­ker­he­den og tryg­he­den for det jø­di­ske min­dre­tal i Dan­mark, og det er pri­mært ved jø­di­ske mål, at de jy­ske be­tjen­te skal udføre op­ga­ver. Jeg tror ik­ke, at vi ven­der tilbage til en be­vogt­nings­si­tu­a­tion som før an­gre­bet ved Kr­udt­tøn­den. Si­tu­a­tio­nen har ud­vik­let sig så­dan, at vi fremad­ret­tet må reg­ne med at skul­le ha­ve et hø­je­re sik­ker­heds­ni­veau, « si­ger Thorkild Fog­de.

Be­red­skab pres­ser

Ber­ling­s­ke kun­ne i for­å­ret be­skri­ve, at be­tjen­te i po­li­tik­red­se­ne øst for Sto­re­bælt har haft mas­sivt over­ar­bej­de og sti­gen­de sy­ge­fra­vær i kølvan­det på an­gre­bet i fe­bru­ar, da den nu af­dø­de ger­nings­mand Omar El- Hus­se­in skød og dræb­te to per­so­ner, en ved kul­tur­hu­set Kr­udt­tøn­den og én ved den jø­di­ske sy­na­go­ge i Krystal­ga­de. Det fik fle­re po­li­ti­for­e­nings­for­mænd og Po­li­ti­for­bun­det til at kom­me med et nødråb og ad­va­re mod neds­lid­ning af be­tjen­te samt ned­pri­o­ri­te­ring af lo­ka­le op­ga­ver i de en­kel­te po­li­tik­red­se.

Det for­hø­je­de be­red­skab pres­ser da og­så fort­sat po­li­ti­et, for­kla­rer Thorkild Fog­de:

» Når der skal an­ven­des man­ge hund­re­de mand i man­ge må­ne­der i træk til nye op­ga­ver, som vi ik­ke brug­te folk på før, er det klart, at det be­la­ster po­li­ti­et. Po­li­ti­et er ik­ke grund­di­men­sio­ne­ret til at lø­se op­ga­ver, der kræ­ver så man­ge hund­re­de mand ek­stra. Det er klart, at det skal drøf­tes med den nye ju­stits­mi­ni­ster, hvil­ket sik­ker­heds­ni­veau vi skal ha­ve, og hvor­dan vi fi­nan­si­e­rer det. «

Po­li­ti­di­rek­tø­ren for­kla­rer vi­de­re, at hegn, mu­re og elek­tro­nisk sik­ring for­ment­lig kan af­la­ste nog­le af be­tjen­te­ne for de­res be­vogt­nings­op­ga­ver i lø­bet af ef­ter­å­ret.

Bå­de Nord­jyl­lands Po­li­ti, Sy­dø­stjyl­lands Po­li­ti og Sy­dog Søn­derjyl­l­lands Po­li­ti be­kræf­ter, at kred­se­ne skal stille be­tjen­te til rå­dig­hed frem til 1. novem­ber. På grund af sik­ker­heds­hen­syn øn­sker in­gen at rø­be, om der skal stil­les med fle­re el­ler fær­re be­tjen­te end hidtil. De tre kred­se af­vi­ser, at der i af­last­nings­pe­ri­o­den vil bli­ve slæk­ket på ker­ne­op­ga­ver som ek­sem­pel­vis græn­se­pa­trul­je­ring og fart­kon­trol.

» Vi har få­et til op­ga­ve at as­si­ste­re, og det gør vi ger­ne frem til 1. novem­ber. Det be­ty­der, at der er nog­le op­ga­ver, som ik­ke bli­ver løst her og nu, men må­ske først i mor­gen el­ler i over­mor­gen. Det kom­mer alt­så ik­ke til at ska­be ’ hul­ler på hjem­me­ba­nen’, « si­ger po­li­ti­in­spek­tør Ste­en Ede­ling fra Sy­dø­stjyl­lands Po­li­ti.

Be­hov for løs­ning

Iføl­ge Po­li­ti­for­bun­dets for­mand Claus Ox­feldt er det for­stå­e­ligt, at as­si­stan­cen fra Jyl­land for­læn­ges, da ter­ror og ter­r­or­ri­si­ko bør ha­ve før­ste­pri­o­ri­tet. Men sam­ti­dig ad­va­rer han dog mod, at si­tu­a­tio­nen kan fort­sæt­te i det uen­de­li­ge.

» Vi skal selv­føl­ge­lig ik­ke se stort på, at der er en trus­sel. Sam­ti­dig sli­der det på folk, for der er ik­ke no­get, der er æn­dret. Det hol­der ik­ke i læng­den. Der­for hå­ber jeg, at man én gang for al­le si­ger, at vi er nødt til at kig­ge på en helt an­den stør­rel­se af dansk po­li­ti. Vi kan kun lø­se pro­ble­mer­ne ved at an­sæt­te fle­re folk, « si­ger Claus Ox­feldt og hen­vi­ser til, at der si­den 2011 er fle­re end 500 fær­re be­tjen­te i Dan­mark, så an­tal­let i dag er lidt fle­re end 10.500.

» Man må kig­ge på, om vi har nok po­li­ti­folk. Sva­ret er et stort, run­gen­de nej. «

I april be­slut­te­de et fler­tal i Fol­ke­tin­get at af­sæt­te 130 mio. kro­ner ek­stra til at dæk­ke po­li­tiets ter­r­or­ind­sats, her­un­der ud­be­ta­ling af over­ar­bejds­ti­mer. Og Ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind ( V) sag­de i be­gyn­del­sen af som­me­ren, at po­li­ti­for­li­get, som skal for­hand­les på plads i lø­bet af ef­ter­å­ret, skal sik­re po­li­ti­et til­stræk­ke­li­ge res­sour­cer på ’ den lange ba­ne’.

Ber­ling­s­ke vil­le ger­ne ha­ve spurgt mi­ni­ste­ren om, hvor­dan et per­ma­nent for­hø­jet ter­r­or­be­red­skab ind­går i pla­ner­ne for for­li­get, men det­te har ik­ke væ­ret mu­ligt in­den re­dak­tio­nens de­ad­li­ne. Hund­red­vis af be­tjen­te fra po­li­tik­red­se på Fyn og Sjæl­land blev ind­kaldt til København i kølvan­det på ter­r­or­an­gre­bet i fe­bru­ar. I ti­den ef­ter ter­r­or­an­gre­bet i fe­bru­ar vok­se­de an­tal­let af over­ar­bejds­ti­mer med 120.000, el­ler hvad der sva­rer til en stig­ning

TIRS­DAG 4. AU­GUST 2015 på næ­sten 50 pro­cent. Det gjor­de, at dansk po­li­ti i april bar rundt på 370.793 over­ar­bejds­ti­mer. I Lol­land- Fal­ster Po­li­tik­reds med­før­te det iføl­ge et for­tro­ligt no­tat, at po­li­ti­et be­skar kon­trol­len med blandt an­det il­le­gal ind­van­dring, men­ne­skes­mug­ling og kri­mi­na­li­tet be­gå­et af ud­læn­din­ge med 75 pro­cent på grund af det for­hø­je­de be­red­skab i København. Rigs­po­li­ti­che­fen, Jens Hen­rik Højb­jerg, tog i maj kon­se­kven­sen og kald­te for­stærk­nin­ger ind fra Jyl­land for at af­la­ste be­tjen­te­ne øst for Sto­re­bælt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.