Sy­våri­ge No­ah blev da­gens helt

BT - - NYHEDER - Ma­ti­as Rona ma­tr@ bt. dk

BRANDSPOTTER

Syv- åri­ge No­ah op­da­ge­de tid­ligt søn­dag mor­gen en bil, der stod i flam­mer. Den kvik­ke dreng fik hur­tigt kaldt på sin mor, der kun­ne rin­ge ef­ter brand­væs­net, som fik sluk­ket bran­den, in­den flam­mer­ne fik fat i et træ­be­klædt hus få me­ter der­fra.

Alt vir­ke­de fre­de­ligt søn­dag mor­gen i det nord­s­jæl­land­ske i Vester­bo i Vær­lø­se. No­ah var stå­et tid­ligt op for at hop­pe på sin tram­po­lin i fa­mi­li­ens ha­ve.

På et tids­punkt hop­pe­de han så højt, at han kun­ne se ud over hæk­ken i ha­ven. Mas­ser af sort røg og en høj flam­me så han her­fra. far, Mi­cha­el Nor­mann. Mo­de­ren hop­pe­de hur­tigt op på tram­po­li­nen og kun­ne gan­ske rig­tigt og­så se bran­den.

Hun fik rin­get 112, og brand­væs­net nå­e­de frem og fik sluk­ket il­den.

Få me­ter fra den bræn­den­de bil lig­ger et træ­be­klædt hus.

Hel­dig­vis var det vindstil­le søn­dag mor­gen, så der ik­ke var no­gen ri­si­ko for, at bran­den ud­vik­le­de sig, for­kla­rer Mi­cha­el Nor­mann.

Slik som tak for hjæl­pen

Al­li­ge­vel var be­bo­er­ne i hu­set og an­dre na­bo­er be­gej­stre­de for den kvik­ke drengs ind­sats. Der­for modt­og han og­så en mas­se slik som tak for hjæl­pen.

» Han blev rig­tig glad, da na­bo­er­ne til den par­ke­rings­plads, hvor den bræn­den­de bil hav­de stå­et se­ne­re om ef­ter­mid­da­gen kom med en stor po­se slik og sag­de: ’ Tu­sind tak, No­ah. Du er da­gens helt’, « si­ger Mi­cha­el Nor­mann, der for­kla­rer, at søn­nen var glad for at ha­ve væ­ret med til at få brand­væs­net på ba­nen.

No­ah be­gyn­der i før­ste klas­se, når som­mer­fe­ri­en slut­ter om en uge. Selv­om der næp­pe er sam­ta­ler med stu­di­e­vej­le­de­ren li­ge fo­re­lø­big, så ved han al­le­re­de nu, hvad han skal, når han bli­ver stor. Han skal væ­re brand­mand, for­tæl­ler fa­de­ren Mi­cha­el Nor­mann.

No­ah på syv op­da­ge­de en brand i bi­len bag ham her. Han fik hur­tigt kaldt på sin mor, der fik alar­me­ret brand­væ­se­net. Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.