Skole­le­de­re tr ’ DET ER VIG­TIGT, AT EN LÆ­RER HAR AU­TO­RI­TET’

Hver fjer­de for­æl­der til op­le­ver, at bør­ne­ne ik­ke respekt læ­rer­ne

BT - - NYHEDER - Bo­dil Jes­sen boj@ ber­ling­s­ke. dk

RESPEKT­LØS

Tre ud af fi­re for­æl­dre me­ner, at der er respekt for læ­rer­ne i de­res børns klas­ser, vi­ser en Gal­lup- rund­spør­ge. Den sid­ste fjer­de­del op­fat­ter det dog ik­ke så­dan.

Men det er slet ik­ke et dår­ligt bil­le­de af fol­ke­sko­len, me­ner skole­le­der­nes for­mand Claus Hjort­dal, og han tror, at den ny sko­lere­form yder­li­ge­re vil styr­ke læ­re­rau­to­ri­te­ten:

» Det er godt, at tre fjer­de­de­le me­ner, at der er respekt for de­res børns læ­re­re. Men det er klart, at det ik­ke er et ube­ty­de­ligt min­dre­tal, der op­le­ver, at der er pro­ble­mer, og det skal vi ar­bej­de med. Vi er ud­for­dre­de og har et be­hov for at få gen­rejst respek­ten for sko­len i klas­sen og i hjem­met. «

En ræk­ke ele­men­ter i den ny sko­lere­form, der blev ind­ført for et år si­den, vil kun­ne hjæl­pe, på­pe­ger Hjort­dal.

» Når vi skal ar­bej­de me­re må­l­ret­tet mod, at de en­kel­te ele­ver skal bli­ve dyg­ti­ge­re, vil det og­så bli­ve me­re ty­de­ligt for for­æl­dre­ne, hvor­dan vi ar­bej­der i sko­len. Vi har og­så en kom­mu­ni­ka­tiv op­ga­ve, for det styr­ker respek­ten for læ­rer­nes pro­fes­sio­na­lis­me, hvis for­æl­dre­ne kan mær­ke, at læ­rer­ne har styr på det og for­mu­le­rer sig me­get ty­de­ligt om de­res mål for un­der­vis­nin­gen. Det vil og­så læg­ge en dæm­per på larm og uro, at ele­ver­ne kan mær­ke, hvad læ­re­ren vil op­nå med un­der­vis­nin­gen, « si­ger Claus Hjort­dal.

Sko­len blev til en kampzo­ne

Et af fol­ke­sko­lere­for­mens over­ord­ne­de mål er da og­så, at til­li­den til fol­ke­sko­len skal styr­kes gen­nem respekt for pro­fes­sio­nel vi­den. Pro­fes­sor Lars Qvortrup fra In­sti­tut for Læ­ring og Fi­lo­so­fi på Aal­borg Uni­ver­si­tet me­ner og­så, at re­for­men vil kun­ne styr­ke læ­rer­nes pro­fes­sio­na­lis­me. Men må­den, den blev ind­ført på, har svæk­ket sko­lens og læ­rer­nes an­se­el­se.

» Jeg har stor fi­dus til fol­ke- sko­lere­for­men, men må­den, den blev gen­nem­ført på, har gjort sko­len til en kampzo­ne. Det svæk­ker læ­rer­nes au­to­ri­tet, og det er ik­ke gavn­ligt for læ­rin­gen. I of­fent­lig­he­den er der rejst tvivl om sko­lere­for­mens vær­di og læ­rer­nes ar­bejds­for­hold, og når man som for­æl­dre føl­ger de­bat­ten, vil man­ge nok un­dre sig og spør­ge, om det er fag­li­ge au­to­ri­te­ter, de sen­der de­res børn til, el­ler om det er folk med et un­der­skud­spro­blem?, « si­ger Lars Qvortrup.

Ik­ke kun skæg og bal­la­de

I On­ta­rio i Ca­na­da, som var for­bil­le­de for den dan­ske sko­lere­form, står respek­ten for læ­rer­nes fag­li­ge eks­per­ti­se li­ge­le­des cen­tralt i re­for­mens for­mål, og her må­ler man lø­ben­de, hvor­dan be­folk­nin­gens respekt for læ­rer­ne ud­vik­ler sig, for­tæl­ler Lars Qvortrup.

» Respek­ten for læ­rer­ne i On­ta­rio er vok­set si­den re­for­mens ind­fø­rel­se, og læ­rer­pro­fes­sio­nen er i dag en me­get an­er­kendt pro­fes­sion. I Dan­mark bur­de vi og­så lø­ben­de føl­ge ud­vik­lin­gen i hold­nin­gen til læ­rer­nes fag­li­ge au­to­ri­tet, « me­ner Lars Qvortrup.

Han er selv pro­jekt­le­der på et skole­ud­vik­lings­pro­jekt i 13 kom­mu­ner, der blandt an­det må­ler respek­ten for læ­rer­ne blandt ele­ver, for­æl­dre, læ­re­re og skole­le­de­re. Pro­jek­tet er støt­tet med 21 mio. kro­ner af A. P. Møl­ler Fon­den.

Iføl­ge Lars Qvortrup har tid­li­ge­re un­der­sø­gel­ser vist, at bør­ne­ne ef­ter­ly­ser læ­re­re, der træ­der i ka­rak­ter og ska­ber ro og ret­ning i klas­sen. I et pro­jekt i Gre­ve Kom­mu­ne, ’ In­klu­sion i Bør­ne­høj­de’, har han tid­li­ge­re spurgt bør­ne­ne, hvad, de sy­nes er vig­tigt for en god sko­le­gang.

» 80 til 90 pro­cent af bør­ne­ne ef­ter­spør­ger ro og or­den og kla­re struk­tu­rer og mål. He­le fo­re­stil­lin­gen om, at bør­ne­ne er ude på skæg og bal­la­de, er for­kert. De vil ha­ve et klart læ­rings­mil­jø, hvor de kan la­ve det, de er in­ter­es­se­re­de i, nem­lig at læ­re no­get, « si­ger Lars Qvortrup.

TIRS­DAG 4. AU­GUST 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.