Ele­ver sav­ner di­sci­plin

BT - - NYHEDER -

Sø­ren Ploug Lil­mo­es og Jakob Chor

len­de di­sci­plin kan pla­ce­res fle­re ste­der.

» Vi har det klas­si­ske ek­sem­pel med læ­re­ren, der kom­mer med sin kaf­fe og ko­pi­ark fem mi­nut­ter for sent og be­kla­ger sig over, at vi ik­ke har fun­det vo­res ting frem. Så sid­der man der og tæn­ker: ’ For det før­ste kom­mer du for sent, og for det an­det ved vi ik­ke, hvad vi skal gå i gang med’. Der ska­ber det alt­så en stør­re respekt, hvis læ­re­ren er der til ti­den og er for­be­redt, « si­ger Sil­ke Fogel­berg og kig­ger og­så in­dad:

» Vi ele­ver har og­så selv et enormt an­svar for at gø­re no­get ved pro­ble­met. «

’ For­æl­dre har stort an­svar’

Un­der­vis­nings­mi­ni­ster El­len Tra­ne Nør­by ( V) ser til gen­gæld mod for­æl­dre­ne, som i hen­des øj­ne har et stort an­svar.

» Det er vig­tigt, at for­æl­dre­ne for­tæl­ler de­res børn, at når læ­re­ren gi­ver nog­le fag­li­ge ret­nin­ger for un­der­vis­nin­gen, så skal man lyt­te og føl­ge med. For er der uro og mi­striv­sel i klas­sen, så kom­mer fag­lig­he­den og ind­læ­rin­gen hel­ler ik­ke til at fun­ge­re, « si­ger hun.

Læ­rer­ne pe­ger og­så på for­æl­dre­ne:

» Det er vig­tigt, at ele­ver­ne, når de kom­mer i sko­len, er klar over, at der er nog­le an­dre nor­mer, end når de er der­hjem­me. Det er vig­tigt, at for­æl­dre­ne gør de­res børn klart, at det er en an­den rolle, man spil­ler i et klas­se­fæl­les­skab med 25 an­dre, end når man sid­der der­hjem­me om­kring spi­se­bor­det, « si­ger for­mand for Dan­marks Læ­rer­for­e­ning An­ders Bon­do Chri­sten­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.