’ Oli­ven- ebo­la’ ko­ster kas­sen

Pri­sen på oli­veno­lie sti­ger mar­kant på grund af tør­ke og plan­te­syg­dom

BT - - NYHEDER - Mat­hil­de Gra­ver­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

PLAN­TE­SYG­DOM

Sjæl­dent er som­me­rens sa­la­ter ble­vet over­hældt med dres­sing med så dyr en in­gre­di­ens.

Pri­sen på oli­veno­lie er nem­lig ste­get mar­kant på grund af dår­lig oli­ven­høst i Ita­li­en og Spa­ni­en, og for­bru­ger­nes ef­ter­spørgsel på de gyld­ne drå­ber be­gyn­der at over­sti­ge ud­bud­det, skri­ver den bri­ti- ske avis The Gu­ar­di­an. I Stor­bri­tan­ni­en er pri­sen ste­get ti pro­cent i år, og det sam­me bil­le­de teg­ner sig i Dan­mark.

» Vi kan se en stig­ning på pri­sen på oli­veno­lie på cir­ka 15 pro­cent fra sid­ste år til i år, « for­tæl­ler kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tør i Coop Dan­mark Ka­rin Hind­kjær.

Til novem­ber ved Coop, der blandt an­det ejer Kvi­ck­ly, Ir­ma og Fakta, hvor­dan pri­sen bli­ver næ­ste år, og det teg­ner ik­ke umid­del­bart til, at den vil fal­de.

Pro­du­cen­ter i Ita­li­en og Spa­ni­en for­tæl­ler i alt fald, at hø­sten i år ser ud til at bli­ve den dår­lig­ste, de har set, skri­ver The Gu­ar­di­an.

Vis­ner og dør

Pri­sen på oli­veno­lie har væ­ret sti­gen­de i to år, da ver­dens stør­ste oli­veno­lie­pro­du­cent Spa­ni­en har væ­ret hårdt ramt af tør­ke, mens Ita­li­en har kæm­pet mod en bak­te­ri­el syg­dom ved navn Xylel­la fa­s­ti­diosa - po­pu­lært kal­det ’ oli­ven- ebo­la’.

Bak­te­ri­en får plan­ter­ne til at vis­ne og udtør­re og i sid­ste en­de dø. Sær­ligt provin­ser­ne Lec­ce og Brin­di­si er hårdt ramt af syg­dom­men i år, og æld­gam­le ma­le­ri­ske oli­ven­plan­ta­ger ri­si­ke­rer at bli­ve fæl­det.

Sam­ti­dig for­ven­ter ana­ly­ti­ke­re sti­gen­de ef­ter­spørgsel på oli­veno­lie de kom­men­de må­ne­der, ef­ter­som kø­be­re i Mel­le­ma­me­ri­ka har kig på Eu­ro­pa, da der og­så har væ­ret en dår­lig høst på den an­den si­de af At­lan­ter­ha­vet. Her­u­d­over er øst­eu­ro- pæ­e­re be­gyndt at bru­ge me­re oli­veno­lie.

To af de an­dre store pro­du­cen­ter af oli­veno­lie, Græken­land og Tu­nesi­en, har haft en god høst, men det er ik­ke nok til at op­ve­je de fejlslag­ne i Ita­li­en og Spa­ni­en.

En oli­veno­lie­pro­du­cent for­tæl­ler The Gu­ar­di­an, at han ind­til i år vil­le ha­ve sagt, at det blot er pro­duk­tio­nens lu­ne.

» Men in­gen har før set det så slemt, « si­ger han til den bri­ti­ske avis.

I ok­to­ber 2013 med­del­te ita­li­en­ske for­ske­re EU- Kom­mis­sio­nen, at plan­te­bak­te­ri­en Xylel­la fa­s­ti­diosa var ble­vet fun­det i oli­ven­træ­er i det syd­li­ge Ita­li­en. Den er al­drig tid­li­ge­re ble­vet op­da­get i Eu­ro­pa. Bak­te­ri­en har få­et til­nav­net ’ oli­ven- ebo­la’ og fø­rer til det så­kald­te ’ oli­ve qu­i­ck decli­ne syn­dro­me’ - for­kor­tet OQDS.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.