Det bli­ver lumm

BT - - NYHEDER - Jves@ bt. dk Jo­nas Ve­ster jves@ bt. dk

Ef­ter fle­re ugers fra­vær vi­ste den dan­ske som­mer sig om­si­der fra sin pæ­ne si­de i går.

I Store Jyn­de­vad i Søn­derjyl­land og i Naks­kov på Lol­land re­gi­stre­re­de DMIs må­le­sta­tio­ner he­le 26 gra­der, mens re­sten af Dan­mark måt­te nø­jes med tem­pe­ra­tu­rer mel­lem 20 og 25 gra­der.

På de øst­vend­te ky­ster var tem­pe­ra­tu­ren no­get la­ve­re på grund af vin­den, men det for­hin­dre­de ik­ke fe­ri­e­ren­de dan­ske­re og stu­de­ren­de - der end­nu har et par ugers som­mer­fe­rie til go­de - i at ind­ta­ge stran­de­ne om­kring Aar­hus.

Her nød de, at so­len for før­ste gang i man­ge da­ge skin­ne­de fra en næ­sten skyfri him­mel. Blandt gæ­ster­ne på Mo­es­gaard Strand fandt BT tre sønderjyske ba­de­nym­fer.

» Vi kør­te til Aar­hus søn­dag af­ten og over­nat­ter hos no­get fa­mi­lie. Da vi våg­ne­de i mor­ges ( mandag, red.), og so­len skin­ne­de, be­slut­te­de vi at ta­ge til stran­den. Det er med at ud­nyt­te, at vej­ret en­de­lig er godt, « sag­de 18- åri­ge Rik­ke Clem­men­sen.

Hun bru­ger den sid­ste uge af som­mer­fe­ri­en i Aar­hus sam­men med ve­nin­der­ne Nan­na Kri­sten­sen og Søs Pe­ter­sen. I næ­ste uge be­gyn­der pi­ger­ne i skole igen.

Køligt ba­de­vand

På Mo­es­gaard sneg tem­pe­ra­tu­ren sig i går en kort over­gang op på 24 gra­der, men ba­de­vandstem­pe­ra­tu­ren er ik­ke fulgt med. Den er på 17 gra­der, og der­for skul­le de tre søn­derjy­der da og­så bru­ge lidt til­løb, før de ka­ste­de sig ud i bøl­ger­ne.

» Vi skal og­så ind til strø­get i Aar­hus og shop­pe lidt, og så har vi plan­lagt at ta­ge i Djurs

Lunt i we­e­ken­den

Fre­dag og lør­dag ser det og­så ud til, at tem­pe­ra­tu­ren lan­der om­kring de 25 gra­der.

» Des­u­den lø­jer vin­den af fre­dag, så det vil fø­les var­me­re. Til gen­gæld kan der kom­me en­kel­te by­ger lo­kalt. Ge­ne­relt gæl­der det for he­le ugen, at vej­ret ik­ke vil væ­re helt så sta­bilt, så man skal nok for­ven­te en en­kelt by­ge el­ler to i lø­bet af de kom­men­de da­ge, « si­ger Jørn Thom­sen.

VEJRPROGNOSE

Du skal bå­de fin­de som­mer­kjo­len og pa­raply­en frem i dag.

Vej­r­mæs­sigt ven­ter der nem­lig en klas­sisk som­merco­ck­tail af hø­je tem­pe­ra­tu­rer og et or­dent­ligt tor­den­vejr, mel­der vagt­ha­ven­de me-

De 18- åri­ge ve­nin­der Søs Pe­ter­sen ( t. v.), Rik­ke Clem­men­sen ( mf.) og Nan­na Kri­sten­sen ( t. h.) hav­de ta­get tu­ren fra Søn­derjyl­land til Østjyl­land for at kom­me på stran­den ved Mo­es­gard. Pi­ger­ne ny­der den sid­ste fe­ri­eu­ge hos fa­mi­lie i det østjy­ske, in­den sko­lebø­ger­ne kal­der i næ­ste uge.

Fo­to: Bri­an Ras­mus­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.