M som­me­ren Liv­red­dere: Fær­re strand­gæ­ster i år

BT - - NYHEDER - Jo­nas Ve­ster jves@ bt. dk

TIRS­DAG 4. AU­GUST 2015 slår vin­den om, og så kom­mer sky­er­ne ind fra vest.

Først tor­den

» De har regn- og tor­den­by­ger med sig, og de ram­mer de ve­st­li­ge eg­ne i lø­bet af ef­ter­mid­da­gen og de øst­li­ge eg­ne i lø­bet af af­te­nen. Det er en klas­sisk som­mer­si­tu­a­tion, hvor varm luft fra sy­døst af­lø­ses af køli­ge­re luft ve­st­fra, og den over­gangs­fa­se gi­ver regn og tor­den­by­ger, « si­ger Jørn Thom­sen.

De fle­ste dan­ske­re vil kun op­le­ve ned­bør mel­lem 1 og 10 mm i dag, men tor­den­by­ger­ne kan væ­re kraf­ti­ge en­kel­te ste­der.

» Lo­kalt kan man godt få 10- 20 mm, og det kan hel­ler ik­ke ude­luk­kes, at der kan fo­re­kom­me sky­brud en­kel­te ste­der, « si­ger Jørn Thom­sen.

BA­DESIK­KER­HED

Hvis du sy­nes, som­me­ren i år er li­ge til glem­me­bo­gen, så er du ik­ke ale­ne.

Liv­red­der­ne på de dan­ske ba­de­stran­de kan i hvert fald skri­ve un­der på, at det dan­ske som­mer­vejr ik­ke li­ge­frem har budt på mas­ser af strand­da­ge i år.

» Vi har haft et no­get la­ve­re ak­ti­vi­tets­ni­veau i år sam­men­lig­net med 2014. Vi lig­ger ca. 30- 40 pro­cent un­der i første­hjælpsind­sat­ser­ne i for­hold til sam­me tids­punkt sid­ste år, og det er jo et di­rek­te ud­tryk for, at der ik­ke har væ­ret så man­ge ved stran­de­ne. Jo fle­re strand­gæ­ster, de­sto me­re er der at la­ve for os, « si­ger An­ders Myr­høj, chef for drift og se­kre­ta­ri­at hos TrygFon­den Kyst­liv­red­ning

På Mo­es­gaard Strand kan liv­red­der­ne An­ders Lyh­ne og Ja­cob Holm og­så godt mær­ke, at der er langt mel­lem strand­gæ­ster­ne.

» Sid­ste år var det 100 pro­cent over­våg­ning af stran­den. Der var travlt hver dag. Mod­sat har der vel væ­ret fi­re- fem go­de strand­da­ge i år, hvor­i­mod der nær­mest var seks uger med strand­vejr sid­ste år. Så vi har haft langt bed­re tid til at snak­ke med strand­gæ­ster­ne i år, lad mig si­ge det så­dan, « for­tæl­ler Ja­cob Holm med et smil.

» Til gen­gæld har vi så haft bed­re tid til at la­ve træ­nings­ø­vel­ser, så vi hol­der os skam skar­pe, « for­sik­rer An­ders Lyh­ne.

Tryg­Fon­dens liv­red­dere hol­der øje med strand­gæ­ster­ne frem til lør­dag 15. au­gust.

Tryg­Fon­dens kyst­liv­red­dere har haft langt fær­re første­hjælpsak­tio­ner i år sam­men­lig­net med sid­ste år. Ja­cob Holm er liv­red­der ved Mo­es­gaard Strand syd for Aar­hus, og han mær­ker klart, at der er fær­re strand­gæ­ster i år.

Fo­to: Bri­an Ras­mus­sen. Fe­ri­e­ram­te stu­de­ren­de og an­dre som­mer­gæ­ster val­far­te­de i går til Strand­ba­ren på Aar­hus Havn, da det go­de som­mer­vejr igen meld­te sin an­komst til Dan­mark ef­ter fle­re ugers fra­vær. Fo­to: Bri­an Ras­mus­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.