Fær­re un­ge på druk­fe­rie

Skum­fe­ster og øl­bowling skif­tes ud med ba­ck­pa­ck­er- tu­re og selv­plan­lag­te rej­ser

BT - - NYHEDER - Ama­lie Frøkjær- Rubbås Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

Rej­ser til fe­ri­e­mål som Sun­ny Beach og Ll­o­ret de Mar, hvor det me­ste af ti­den går med drinks, at fe­ste og flir­te, er ik­ke læn­ge­re så po­pu­læ­re blandt de un­ge.

I en lang år­ræk­ke har de så­kald­te druk­fe­ri­er væ­ret en po­pu­lær fe­ri­e­form blandt dan­ske un­ge, og i 2007 send­te rej­sesel­ska­ber­ne 15.000 un­ge syd­på.

Men nu op­le­ver ar­ran­gø­rer­ne af fe­strej­ser­ne et stort fald i an­tal­let af un­ge, der er klar til skum­fest el­ler øl­bowling un­der sy­dens sol, vi­ser en run­dring­ning fo­re­ta­get af DR.

I år har Ung Rejs, Up­tours og DUF Rej­ser så­le­des kun sendt 5.200 un­ge af sted.

» Kig­ger man fem- seks år tilbage, vil man se et helt an­det mar­ked for ung­doms­rej­ser. Der er in­gen tvivl om, at det er gå­et nedad, « si­ger di­rek­tør i rej­se­bu­reau­et Up­tours An­ders Marcu­slund til DR.

Fe­ri­er med sub­stans

Imens op­le­ver al­ter­na­ti­ve rej­sear­ran­gø­rer som for ek­sem­pel Kil­roy Tra­vel til gen­gæld en sti­gen­de ef­ter­spørgsel på ba­ck­pa­ck­er- rej­ser med kul­tur- og sports­op­le­vel­ser.

En ud­vik­ling, som ik­ke over­ra­sker Martin Trand­berg Jen­sen, der for­sker i turis­me på Aal­borg Uni­ver­si­tet.

» De her fe­strej­ser er ek­stremt or­ga­ni­se­re­de in­den af­gang, og fe­ri­ens for­løb er ar­ran­ge­ret på for­hånd ned til mind­ste de­tal­je.

Men i dag ser vi en ge­ne­ra­tion af un­ge men­ne­sker, der er ble­vet væ­sent­ligt bed­re til at ud­nyt­te de tek­no­lo­gi­ske mu­lig­he­der, der er i dag, og selv ar­ran­ge­re de­res rej­ser med et par en­kel­te klik med mu­sen, « si­ger han til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau.

» Det har gjort det mu­ligt at ska­be en per­son­lig sub­stans i fe­ri­er­ne, når de un­ge selv kan klik­ke sig frem til, om de vil til Afri­ka og ar­bej­de som fri­vil- li­ge, el­ler om de vil på en ad­ven­tu­re­tur til Asi­en, « ud­dy­ber Martin Trand­berg Jen­sen.

Turis­me­for­ske­ren pe­ger dog sam­ti­dig på, at me­di­er­nes frem­stil­ling af fe­strej­ser­ne og­så har haft ind­fly­del­se på, at fle­re un­ge væl­ger an­dre fe­ri­e­for­mer.

» Be­gre­bet ’ drukrej­se’ er al­le­re­de et ek­stremt ne­ga­tivt la­det ord, som egent­lig me­get godt un­der­stre­ger den ne­ga­ti­ve me­di­e­dæk­ning, der har væ­ret af de her rej­ser. Og jeg tror net­op, at me­di­e­dæk­nin­gen og re­to­rik­ken om fe­strej­ser­ne har væ­ret med til at ska­be en ne­ga­tiv as­so­ci­a­tions­ef­fekt, « for­kla­rer Martin Trand­berg Jen­sen.

Sun­ny Beach i Bul­ga­ri­en har ik­ke sam­me til­træk­nings­kraft på den dan­ske ung­dom som tid­li­ge­re. An­dre rej­se­til­bud træk­ker ef­ter­hån­den me­re end de for­kætre­de par­ty­fe­ri­er. Fo­to: Jo­nas Van­dall

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.