Spice girl til tops

Den tid­li­ge­re po­p­stjer­ne Vi­cto­ria Beck­ham bli­ver nu ta­get al­vor­ligt for sin mo­de­for­ret­ning

BT - - NYHEDER - Bi­bi Chri­sten­sen

MO­DE­SKA­BER

Om det var til­sig­tet el­ler ej, fik det nor­malt so­bre bri­ti­ske er­hvervs­blad Ma­na­ge­ment To­day sid­ste ef­ter­år sat gang i ge­myt­ter­ne med sin el­lers til­for­la­de­li­ge kåring af ’ Årets Iværk­sæt­ter’.

Ho­ved­kri­te­ri­er­ne var ev­nen til at ge­ne­re­re salg og beskæf­ti­gel­se over de se­ne­ste fem år, og top­sco­re­ren blev no­te­ret for en salgs­vækst på 2.900 pct. og en til­vækst i me­d­ar­bej­der­sta­ben på 3.233 pct.

Im­po­ne­ren­de nok. Men nav­net? Vi­cto­ria Beck­ham, mo­de­ska­ber. Må­ske bed­re kendt som tid­li­ge­re med­lem af pi­ge­grup­pen Spice Girls og æg­te­fæl­le til fod­bold­stjer­nen David Beck­ham.

Fluks flød de­bat­ten. Vil­le bla­det ba­re ge­ne­re­re ek­stra om­ta­le, el­ler var der no­get om snak­ken? Var det et klap på hen­des spink­le skul­der, for­di hun har genop­fun­det sig selv som driv­kraft i en mo­de­virk­som­hed og skabt job og eks­por­tind­tæg­ter til bri­tisk øko­no­mi?

Var det an­er­ken­del­se af ev­nen til at tje­ne pen­ge på be­rømt­heds­kul­tur og per­son­lig bran­ding?

Kan man kal­de det iværk­sæt­ter­skab, når en i for­vej­en vel­ha­ven­de og kendt per­son ska­ber no­get suc­ces­fuldt? Lig­ger der no­gen ri­si­ko­tag­ning i det? Kan man ik­ke ba­re kø­be sig til at ha­ve de rig­ti­ge folk om bord? Og så vi­de­re.

For­le­den duk­ke­de dis­kus­sio­nen op igen, da fi­nansa­vi­sen Ci­ty AM pla­ce­re­de den nu 41- åri­ge Vi­cto­ria Beck­ham som num­mer to på en ugent­lig op­gø­rel­se over de mest ind­fly­del­ses­ri­ge bri­ti­ske iværk­sæt­te­re – den­ne gang må­lt ud fra de­res så­kald­te ’ Klout- sco­re’, el­ler gen­nem­slags­kraft på so­ci­a­le me­di­er som Twit­ter, Fa­ce­book, Lin­kedIn og Goog­le+.

Nu fø­ler jeg mig suc­ces­rig

Ho­ved­per­so­nen hol­der sig ude af de­bat­ten, men blev i et stør­re in­ter­view med avi­sen The Gu­ar­di­an sid­ste år ci­te­ret for ud­ta­lel­sen: ’ Før føl­te jeg mig be­rømt. Nu fø­ler jeg mig suc­ces­rig’. Hvil­ket blev tol­ket som an­er­ken­del­se af en an­der­le­des kræ­ven­de ind­sats end en nu skrin­lagt mu­si­kalsk kar­ri­e­re.

Da Vi­cto­ria Beck­ham i 2008 sprang ud som sin egen her­re med den før­ste mo­de­kol­lek­tion, hav­de hun al­le­re­de i nog­le år ta­get til­løb via sam­ar­bej­der med for­skel­li­ge mo­de­mær­ker samt en bog med mo­de­tips, der byg­ge­de vi­de­re på hen­des sta­tus som mo­de­el­sker og sti­li­kon. Hun hav­de for­længst lært at tje­ne pen­ge på sin be­rømt­hed med re­k­la­me­kon­trak­ter og lig­nen­de.

Men stik mod al­le for­vent­nin­ger har hun få­et mo­de­ver­de­nens respekt og er nu fast indslag på po­di­et i de store mo­deu­ger i New York og Lon­don, hvor dom­men el­lers kan væ­re hård.

Streng ar­bejds­moral

Trods det gla­mourø­se ud­se­en­de er hun kendt for en streng ar­bejds­moral og næv­ner i Gu­ar­di­an- in­ter­viewet kvin­der som Hil­lary Cl­in­ton, Mi­chel­le Oba­ma og Fa­ce­book- che­fen She­ryl Sand­berg som si­ne for­bil­le­der.

’ Jeg har al­tid ar­bej­det. Spice Girls hav­de en sinds­syg ka­len­der. Jeg kan ik­ke fo­re­stil­le mig, hvad jeg el­lers vil­le gø­re he­le da­gen, hvis jeg ik­ke ar­bej­de­de. Jeg er hel­dig, at jeg kan la­ve no­get, jeg el­sker, og jeg er stolt, for jeg me­ner, at det er et po­si­tivt bud­skab at gi­ve til un­ge kvin­der: Vil du ha­ve en kar­ri­e­re og væ­re gift og ha­ve børn, så kan du godt. Det er in­ten­sivt, men det er mu­ligt. « BLÅ BOG Født 1974.

Ja­son The­a­tre School, Lai­ne The­a­tre Arts Col­le­ge.

Al­der: Ud­dan­nel­se: Kar­ri­e­re: 1993- 2000:

Mu­si­cal­te­a­ter.

I pi­ge­grup­pen Spice Girls, her­ef­ter kort so­lo­kar­ri­e­re.

Selv­bi­o­gra­fi­en ’ Lear­ning to Fly’.

De­sign­sam­ar­bej­de med Ro­ck & Re­pu­blic om je­anskol­lek­tion.

Eget je­ans- mær­ke samt en bog med mo­de­tips, ’ That Extra Half An Inch’.

Før­ste egen mo­de­kol­lek­tion.

Se­pa­rat bil­li­ge­re mo­de­mær­ke, Vi­cto­ria.

Bu­tik i May­fair, Lon­don. Sel­ska­bet Beck­ham Ven­tu­res om­fat­ter og­så par­fu­mer, luksus­hånd­ta­sker og sol­bril­ler.

Årets Iværk­sæt­ter iføl­ge bla­det Ma­na­ge­ment To­day.

2001:

2003:

2006:

2008:

2011:

2014:

2014:

Pri­vat:

Vi­cto­ria Beck­ham si­ger selv: ’ Før føl­te jeg mig be­rømt. Nu fø­ler jeg mig suc­ces­rig’.

Fo­to: AFP

Gift med fod­bold­stjer­nen David Beck­ham, fi­re børn. Par­rets sam­le­de for­mue er an­slå­et til 240 mio. pund iføl­ge Sun­day Ti­mes Rich List.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.