Kul­tur ’ Man må ik­ke væ­re næ­rig med sig selv’

Gan­ske få dan­ske­re for­mår at ska­be en egent­lig le­ve­vej ud af en for­tid som re­a­li­ty stjerne. Men de fi ndes, og de har nå­et de­res mål ved hårdt ar­bej­de, for­tæl­ler re­a­li­ty ca­ster Elisa Lyk­ke

BT - - KULTUR - Kri­sti­an Lind­berg krl@ ber­ling­s­ke. dk

SKÆRMTÆKKE

Selv om hun al­drig selv har stå­et for­an ka­me­ra­et i re­a­li­ty - show som ’ Pa­ra­di­se Ho­tel’, ’ Big Bro­t­her’ og ’ Temp­ta­tion Island’ har hun i høj grad sat sit præg på dem.

Elisa Lyk­ke har nem­lig i to år­ti­er fun­det del­ta­ge­re til man­ge for­skel­li­ge dan­ske re­a­li­tys­hows og har der­i­gen­nem ud­vik­let et sær­ligt øje for, hvem der gør sig godt på skær­men, når op­ta­gel­ser­ne går i gang.

Sam­ti­dig har hun gen­nem åre­ne ob­ser­ve­ret, hvor­dan det er lyk­ke­des en min­dre eli­te af re­a­li­ty­stjer­ner at for­vand­le de­res med­vir­ken i et en­kelt show til en egent­lig kar­ri­e­re og le­ve­vej. I Dan­mark er det gan­ske få, det er lyk­ke­des for, og folk ken­der dem via de­res for­nav­ne: Gu­stav. Lin­se. Ma­s­cha.

» Der ek­si­ste­rer man­ge for­dom­me om en per­son som Gu­stav. Og den stør­ste af dem hand­ler om, at folk tror, at det ik­ke er et egent­ligt ar­bej­de, han ud­fø­rer. Det er det. Og det er et me­get kræ­ven­de ar­bej­de. «

At bli­ve en ny Gu­stav el­ler Lin­se, der beg­ge har få­et et langt ’ liv’ i den sær­li­ge re­a­li­ty­ver­den, er man­ge un­ges be­væg­grund for at gå til ca­sting på et re­a­li­tys­how.

» Man­ge drøm­mer selv­føl­ge­lig om de op­le­vel­ser, sel­ve showet kan gi­ve dem, men li­ge så man­ge fo­re­stil­ler sig ti­den eft er, når de er ble­vet kend­te. De fo­re­stil­ler sig et liv på den rø­de lø­ber, men man­ge bli­ver skuff ede, når så te­le­fo­nen al­drig rin­ger. «

Man­ge af an­sø­ger­ne har el­lers et gan­ske re­a­li­stisk bil­le­de af det, der kræ­ves for at med­vir­ke i et re­a­li­typro­gram. Ca­ster­ne be­hø­ver ik­ke læn­ge­re, som i de før­ste år af re­a­li­ty­gen­ren, at be­skri­ve i de­tal­jer, hvad det kan in­de­bæ­re at væ­re med i ’ Temp­ta­tion Island’ el­ler i ’ Fri­stet’.

’ Man skal for­stå ga­met’

Men det be­ty­der ik­ke, at ca­ste­re som Elisa Lyk­ke bli­ver im­po­ne­ret af un­ge, der er alt for pa­ra­te til at le­ve­re va­ren.

» Jeg har hyp­pigt op­le­vet un­ge, der un­der­stre­ge­de, at de in­tet hav­de imod at ha­ve sex for­an ka­me­ra­er­ne. Men det er en mis­for­stå­el­se at tro, at den slags ud­sagn er en au­to­ma­tisk ad­gangs­bil­let til at bli­ve ca­stet til et show. Det er vig­ti­ge­re at væ­re tro mod sig selv, og det er og­så o. k. at væ­re lidt nervøs til en ca­sting­prø­ve. Omvendt må man hel­ler ik­ke væ­re næ­rig med sig selv. De fl este for­står, at man ik­ke nød­ven­dig­vis be­hø­ver en lang ud­dan­nel­se for at væ­re med, og man be­hø­ver ik­ke en­gang at væ­re sær­lig godt be­ga­vet i or­dets al­min­de­li­ge be­tyd­ning. Til gen­gæld skal man for­stå ga­met. Man skal væ­re udad­vendt og om­stil­lings­pa­rat i so­ci­a­le si­tu­a­tio­ner. «

Når Elisa Lyk­ke le­der eft er nye del­ta­ge­re, er der be­stem­te ’ dont’s’, som tæn­der hen­des ad­var­sels­lam­per. Del­ta­ge­re bli­ver scre­e­net grun­digt af psy­ko­lo­ger, som skal vur­de­re, om de er i stand til at ka­pe­re de oft e hår­de be­tin­gel­ser, der stil­les i et lang­va­rigt re­a­li­ty­for­løb.

» Hvis folk har for me­get ne­ga­tiv ba­ga­ge så­som al­ko­hol el­ler stof­mis­brugs­pro­ble­mer, bli­ver de sor­te­ret fra. Det sam­me gæl­der per­so­ner, der vil bru­ge en re­a­li­tykar­ri­e­re til at slip­pe ud af be­stem­te om­stæn­dig­he­der som for ek­sem­pel et vol­de­ligt ægte- skab. Den slags er det for ri­si­ka­belt at sat­se på til et for­løb. Det er dog ik­ke ens­be­ty­den­de med, at folk, der tid­li­ge­re i de­res liv har haft pro­ble­mer, ik­ke kan få en chan­ce, men det skal væ­re over­stå­e­de pro­ble­mer, som de har gjort til en del af de­res for­hi­sto­rie, « si­ger Elisa Lyk­ke.

Det hand­ler om ty per

For del­ta­ger­ne er det vig­tigt at for­stå, at en ca­sting og­så hand­ler om at fi nde sær­li­ge ty­per. Al­le, der har set re­a­li­tys­how, ved, at der f. eks. ger­ne må væ­re en ’ bad boy’, der ik­ke går af vej­en for en kon­fron­ta­tion.

Han skal så ek­sem­pel­vis op­ve­jes af en er­fa­ren kvin­de, der kan sæt­te ham og an­dre il­tre tem­pe­ra­men­ter på plads. Der må og­så ger­ne væ­re en ho­mo­seksu­el, og der må ger­ne væ­re en for­æl­der, der sæt­ter no­get på spil ved at gå ind i re­a­li­tys­howet. Det er

» Man skal væ­re imø­de­kom­men­de, yd­myg, ud­vi­se et stort over­skud og al­tid ha­ve tid til sel­fies med fans , uan­set hvor travlt man har. Gu­stav har gjort det alt sam­men rig­tigt, « si­ger re­a­li­tyca­ster Elisa Lyk­ke. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.