’’

BT - - KULTUR - Elisa Lyk­ke, re­a­li­ty ca­ster

Der ek­si­ste­rer man­ge for­dom­me om en per­son som Gu­stav. Og den stør­ste af dem hand­ler om, at folk tror, at det ik­ke er et egent­ligt ar­bej­de, han ud­fø­rer. Det er det

ik­ke nemt at væ­re ad­skilt fra små børn i 100 da­ge i Big Bro­t­her. Det er al­tid godt med en del­ta­ger, der på den ene el­ler an­den må­de har no­get på spil.

» Man for­sø­ger at la­ve en rol­le­be­sæt­ning, der kan gi­ve et in­ter­es­sant for­løb. Men det nyt­ter ik­ke no­get at ’ spil­le en rolle’ i et for­søg på at bli­ve en brik i ca­ster­nes pus­le­spil. Man skal kun­ne mær­ke den per­son, de er, og det er vig­ti­ge­re, at man for­nem­mer, at de kan gø­re no­get in­ter­es­sant i det rum, de kom­mer ind i, sna­re­re end at de skal ud­fyl­de en rolle, der er kun­stig for dem, « si­ger Elisa Lyk­ke, der ser det som et af si­ne kar­ri­e­res scoop, da hun til Big Bro­t­her mat­che­de Ro­bert og Sis­sal, der end­te med at ha­ve sex sam­men i Big Bro­t­her. Det kom der et barn ud af, og de dan­ne­de par, læn­ge eft er at showet var endt.

Ud af de man­ge re­a­li­ty­del­ta­ge­re er det gan­ske få, der får en egent­lig kar­ri­e­re i fl ere show. Det skyl­des, at de er kon­trakt­ligt bun­det til ik­ke at del­ta­ge i show på an­dre ka­na­ler. En­kel­te, som Gu­stav, kom­mer med i fl ere show, for­di de har en sær­lig for­stå­el­se for de­res rolle i re­a­li­tys­how, men så er det al­tid på den ka­nal, der har op­nå­et et ’ ejer­skab’ til stjer­nen.

» En per­son som Gu­stav har ev­nen til at væ­re sig selv, sam­ti­dig med at han kan skrue op og ned for det, der gør ham til no­get sær­ligt. Hvert show har et for­skel­ligt kon­cept, så det nyt­ter hel­ler ik­ke no­get ba­re at gø­re det sam­me om og om igen, « si­ger Elisa Lyk­ke.

Man­ge re­a­li­ty­stjer­ner for­sø­ger at ud­nyt­te de­res ny­fund­ne sta­tus, eft er at op­ta­gel­ser­ne er endt. Det be­gyn­der ty­pisk et halvt år eft er, når showet er klip­pet fær­digt og be­gyn­der at bli­ve sendt, og folk be­gyn­der at gen­ken­de dem fra skær­men.

’ Man­ge får grim­me op­le­vel­ser’

» Her er det kun dem med en for­stå­el­se for det for­ret­nings­mæs­si­ge, der kla­rer sig, og det kræ­ver, at man er am­bi­tiøs og på dup­per­ne. Der er man­ge fri­stel­ser, når man er ble­vet en ce­le­bri­ty, men det nyt­ter ik­ke no­get, at man da­gen før en op­ta­gel­se fe­ster he­le nat­ten og kom­mer tre ti­mer for sent. Så slut­ter kar­ri­e­ren li­ge dér. «

Nog­le re­a­li­ty­stjer­ner får til­bud fra nat­te­li­vet om at væ­re gæ­ste­bar­ten- de­re, og selv om det sjæl­dent er nok til at væ­re en egent­lig le­ve­vej, gi­ver det mu­lig­hed for at ple­je sit ima­ge og brand.

At stå bag ba­ren på et disko­tek fyldt med be­ru­se­de un­ge kan imid­ler­tid væ­re en barsk aff ære for en ny­slå­et tv- stjerne. Re­a­li­tys­how gi­ver pu­bli­kum et in­timt ind­blik i del­ta­ger­nes gø­ren og la­den, og nog­le til­sku­e­re fø­ler , at de er be­ret­ti­get til at over­fu­se stjer­ner­ne, når de kom­mer på tæt hold .

» Man­ge får sø­de ord fra de­res fans, men rig­tig man­ge får og­så grim­me op­le­vel­ser. Det er ik­ke sær­lig rart for selv­til­li­den at bli­ve kaldt en ’ be­skidt lu­der’ el­ler an­dre ond­skabs­fuld­he­der af 20 frem­me­de men­ne­sker. Så dér skal man væ­re tem­me­lig hård­hu­det, « si­ger Elisa Lyk­ke.

For nog­le re­a­li­ty­stjer­ner vil det væ­re svært ik­ke at gi­ve igen med sam­me mønt, men det er ab­so­lut no- go, hvis man vil leve af sit ima­ge som ce­le­bri­ty:

» Man skal væ­re imø­de­kom­men­de, yd­myg, ud­vi­se et stort over­skud og al­tid ha­ve tid til sel­fi es med fans , uan­set hvor travlt man har. Gu­stav har gjort det alt sam­men rig­tigt. Han har brugt sin sta­tus po­si­tivt i vel­gø­ren­heds­ar­bej­de, og selv om han har væ­ret ud­sat for lidt af hvert – og­så over­fald – er han for­ble­vet en po­si­tiv per­son. Og han har kon­stant nye ide­er til at bru­ge sig selv og si­ne ta­len­ter i nye sam­men­hæn­ge og nye show. «

Lin­se Kes­sler, Gu­stav Sa­li­nas og Ma­s­cha Vang po­se­rer for fo­to­gra­fer­ne på de rø­de lø­be­re ( t. h.). Lin­se var klar for­an Chri­sti­ans­borg til kvin­der­nes kamp­dag ( her­over). Ma­s­cha Vang var kar­ne­vals­dron­ning i Aal­borg ( t. v.). Gu­stav gør sig klar ef­ter træ­ning ( øverst t. v.). SFs Öszlem Cekic får en snak med Lin­se un­der den se­ne­ste valg­kamp ( øverst). Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.