Skrap og følsom

Hel­le Dol­le­ris har hel­dig­vis holdt fast i te­a­tret, selv om dansk te­a­ter har væ­ret lidt for god til at fast­hol­de hen­de

BT - - NAVNE - Jakob Ste­en Ol­sen jso@ ber­ling­s­ke. dk Hel­le Dol­le­ris - 50 år i mor­gen. Så­dan lø­ser du Su­do­ku: Løs­nin­ger fra i går: Fo­to: Ni­ko­lai Li­na­res

50 ÅR I MOR­GEN

Da Hel­le Dol­le­ris var fær­dig med te­a­ter­sko­len, tro­e­de hun, hun skul­le spil­le al­le mu­li­ge slags rol­ler.

I sin an­den rolle eft er te­a­ter­sko­len spil­le­de hun tje­ne­stepi­ge. Det har hun gjort et par gan­ge si­den. Ik­ke mindst i klas­si­ker­ne, der jo rum­mer en hånd­fuld af dem. For ek­sem­pel i Grøn­ne­gårds Te­a­trets fril­uft sfo­re­stil­lin­ger, hvor hen­des dej­ligt ra­spe­de replik og run­de an­sigt med de store glug­ger nu har gi­vet hen­de rig­tig go­de ud­fol­del­ses­mu­lig­he­der. Tag nu ba­re hen­des fest­li­ge, Re­u­mert- no­mi­ne­re­de Dor­i­ne i ’ Tartuff e’

HEL­LE DOL­LE­RIS Det var sto­re­søste­ren, der fo­re­slog hen­de af bli­ve sku­e­spil­ler. Hun sag­de op på McDo­nald’s i Aal­borg og tog to­get til København. På te­a­ter­sko­len var hun så beno­vet over en­de­lig at væ­re kom­met ind, at hun ik­ke tur­de spi­se i i kan­ti­nen. Bra­si­li­ansk gift . Film om­fat­ter og­så bl. a. ’ Roy­al Blu­es’, ’ Born­holms stem­me’ Te­a­te­ro­p­ga­ver: Bl. a. ’ Først bli’r man jo født’ på Dr. Dan­tes Ave­ny, ’ Skri­ger­ne’ på Ave­ny- T og ’ Fo­bi­sko­len’ på Mam­mut­te­a­tret. Har på tv bl. a. væ­ret dom­mer i ’ Sce­nen er din « ’ - den far­lig­hed, ko­me­di­en helst skal ha­ve, stod at læ­se i hen­des tje­ne­stepi­ges al­vor­li­ge øj­ne, Hun var in­stru­e­ret af Tho­mas Ben­dixen, som - det er og­så fød­sel­a­rens eget ud­sagn - er det te­a­ter­men­ne­ske, der har be­ty­det mest for hen­de, for­di han har skå­ret igen­nem al­le hen­des for­be­hold, usik­ker­hed og klyn­ke­ri­er og har få­et hen­de til at tur­de me­re.

Et an­det vig­tigt trin på vej­en til at bli­ve sku­e­spil­ler var den kvin­de­li­ge ko­mi­ker­grup­pe ’ Em­mas di­lem­ma’, bå­de på sce­nen og på TV.

» Det var hårdt. Men jeg kun­ne sag­tens ha­ve sprun­get te­a­ter­sko­len over og væ­re gå­et di­rek­te ind i Em­mas Di­lem­ma, « har hun sagt.

Tv- gen­nem­brud

Te­a­ter­sko­len var Sta­tens Te­a­ter­sko­le, hvor­fra hun var fær­di­g­ud­dan­net i 1993. Her hav­de man for­søgt at pil­le det Nør­re­sund­by, hun kom­mer fra, godt og grun­digt ud af hen­de og bl. a. bedt hen­de om ik­ke ’ at ta­ge på kar­toff el­fe­rie’, når hun skul­le hjem til far og mor.

Det lyk­ke­des ik­ke.

Gen­nem­brud­det fi k hun på tv i rol­len som den sel­vud­s­let­ten­de, nai­ve Char­lot­te i Ole Bor­nedals ro­ad- se­rie ’ Char­lot & Char­lot­te’, der ta­ger på en be­gi­ven­heds­rig dan­nel­ses­rej­se med El­len Hil­lings­øs kø­ben­hav­ner­selv­bed­vid­ste mak­ker.

Og­så her blev der truk­ket på hen­des ev­ne for det barn­ligt nai­ve, det slid­te og

hel­dig­vis slag­fær­di­ge - med ud­slag af tem­pe­ra­ment og med en un­der­lig­gen­de sår­bar­hed un­der det he­le. De kræft er har hun få­et lov til at for­e­ne i en lang ræk­ke te­a­ter­fo­re­stil­lin­ger.

Se­ne­st sad hun på Te­a­ter Grob li­ge i øjet som fru­stre­ret, mi­dal­dren­de kæl­ling - for nu at si­ge det li­geud - i den vel­lyk­ke­de, bit­ter­sø­de dan­sker­sa­ti­re ’ Ho­tel Nel­son’. En rolle, der vi­ste, hvor god en sku­e­spil­ler hun og­så er i helt an­dre, lidt me­re so­fi sti­ke­re­de to­ne­ar­ter, hvis hun får lov.

Har tviv­let

Og­så på fi lm har hun haft fl ere go­de op­ga­ver, na­tur­lig­vis i ’ Fe­sten’, hvor hen­des kras­se æg­te­ska­be­li­ge op­gør med Tho­mas Bo Lar­sen hør­te til fi lmens høj­de­punk­ter.

Hun har man­ge gan­ge væ­ret i tvivl om, hvor­vidt sku­e­spil­ler­ger­nin­gen var den ret­te. Der er og­så så me­get an­det, man kun­ne be­skæft ige sig med, og hun kal­der sig selv en rast­løs na­tur og et uro­ligt men­ne­ske.

Hel­dig­vis har hun holdt fast i te­a­tret. Må­ske for­di hun i fl ere in­ter­view har be­dy­ret, at hun har svært ved at træff e en be­slut­ning om ret me­get, med­min­dre hun bli­ver tvun­get. Og så har te­a­tret lært hen­de at stå ved sig selv.

» Jeg el­sker det her mil­jø. Det er så fedt ved te­a­tret, at vi le­ver af vo­res liv og vo­res fø­lel­ser. Hav­de jeg ik­ke gjort det, sad jeg nok ba­re som en bed­re­vi­den­de møg­kæl­ling et el­ler an­det sted i Jyl­land, « som hun for­kla­re­de Ber­ling­s­ke for nog­le år si­den. KRYDSORNemNem Svær D Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ræk­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­træ­de me­re end én gang i hver ræk­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat.

Dit svar:

TIRS­DAG 4. AU­GUST 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.