Far fandt bok­se­stje

An­ders Ahm Hug­ger blev fun­det død i den bok­se­klub, der dan­ne­de ram­men om den tid­li­ge­re boksers til­væ­rel­se

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - DØDS­FALD Da­ni­el Re­mar da­lu@ sporten. dk flb@ sporten. dk

Flem­m­ing Brandt Dansk boksning er igen ble­vet cen­trum for et tragisk og alt for tid­ligt døds­fald, da den kun 34- åri­ge for­hen­væ­ren­de pro­fes­sio­nel­le bok­ser An­ders Hug­ger søn­dag blev fun­det død i bok­se­klub­ben Olym­pia Oden­ses træ­nings­lo­ka­ler. Et sted, der gen­nem man­ge år dan­ne­de ram­men om An­ders Ahm Hug­gers liv som bok­ser og træ­ner.

An­ders Hug­ger le­ve­de et liv med store op­tu­re i bok­se­rin­gen bå­de som ama­tør og pro­fes­sio­nel, hvor han fejre­de flot­te sej­re og mester­ska­ber.

Uden for rin­gen var han kendt som en ven­lig og hjælp­som fyr. En per­son, som kom vi­de­re ef­ter en in­va­li­de­ren­de øjenska­de, og som fandt sit livs kær­lig­hed i den bok­se­klub, hvor han sta­dig var ak­tiv som træ­ner og i be­sty­rel­sen.

An­ders Hug­ger op­le­ve­de dog og­så en volds­dom og en dom for spi­ri­tus­kør­sel, men han kom vi­de­re og blev ud­dan­net sko­le­læ­rer og ar­bej­de­de på Brosko­len i Kor­sør.

Men i we­e­ken­den slut­te­de An­ders Hug­gers liv alt for tid­ligt og brat, da han ik­ke kom hjem til sin ko­ne Rie Ahm ef­ter en by­tur lør­dag af­ten.

Den tid­li­ge­re dan­ske bok­se­stjer­ne blev, iføl­ge fle­re kil­der, som BT har væ­ret i kon­takt med, fun­det af sin far i bok­se­klub­ben Olym­pia Oden­se, hvor han hav­de til­bragt så man­ge af sit livs bed­ste ti­mer, si­den han som en stor knægt be­gynd­te i rin­gen.

Her hav­de An­ders Hug­ger kort før sin død væ­ret med til at renove­re ama­tør­klub­bens bok­se­ring. Det var og­så i Olym­pia Oden­se, at An­ders Hug­ger mød­te sin nu ef­ter­lad­te hu­stru, Rie Ahm, der er for­mand for bok­se­klub­ben, hvor han bå­de nå­e­de at væ­re ak­tiv i be­sty­rel­sen og træ­ner ef­ter bok­se­kar­ri­e­ren.

Par­ret fandt sam­men i 2012 og gif­te­de sig syv uger se­ne­re. Og i 2014 hjalp An­ders Hug­ger sin ko­ne frem til tit­len som Dan­marks­me­ster i boksning i rol­len som træ­ner og ind­pi­sker i ring­hjør­net.

Po­li­ti­et vil­le i går ik­ke ud­ta­le sig om dødsår­sa­gen, og der­for har det fo­re­lø­big ik­ke væ­ret mu­ligt at fast­slå, hvor­for An­ders Hug­gers kun 34- åri­ge liv skul­le slut­te al­le­re­de nu.

Stort ta­lent i rin­gen

Al­le­re­de som 13- årig bok­se­de An­ders Hug­ger sin før­ste kamp. Den end­te med et ne­der­lag, men si­den fik Oden­se- dren­gen styr på, hvor­dan han skul­le bru­ge si­ne kræf­ter i rin­gen. Det blev til en stri­be dan­ske mester­ska­ber, en plads på lands­hol­det, og han var an­er­kendt som dansk ama­tør­boks­nings bed­ste navn, da han i 2006 valg­te at skri­ve un­der med Stald Pal­le.

Her fulg­te 11 kam­pe som pen­ge­bok­ser, hvor An­ders Hug­ger al­le gan­ge blev hyl­det som sej­r­her­ren. Men un­der­vejs fik bok­se­ren, som al­tid gav ind­tryk af at væ­re et be­ga­vet men­ne­ske, og­så bu­ler i renoméet.

Den nu af­dø­de bok­ser blev i 2006 idømt fi­re må­ne­ders fængsel for at ha­ve for­fulgt en an­den bil­list og på­kørt ved­kom­men­de to gan­ge. Han blev des­u­den dømt for spi­ri­tus­kør­sel.

Men ef­ter ud­stået straf kom An­ders Hug­ger hur­tigt tilbage i rin­gen un­der Stald Pal­les vin­ger.

Kar­ri­e­ren i rin­gen så ud til at kø­re på skin­ner, men i marts 2008, gik det helt galt, da An­ders Hug­ger mød­te ame­ri­ka­ne­ren Lou­is Azil­le. Hug­ger vandt kam­pen på hjem­me­ba­nen i Oden­se Idræts­hal, men ef­ter­føl­gen­de stod det klart, at den øjenska­de, som han på­drog sig mod ame­ri­ka­ne­ren, var så al­vor­lig, at han måt­te op­gi­ve boks­nin­gen som le­ve­vej.

Han var i rin­gen én gang tre må­ne­der se­ne­re og vandt på kno­ck­out i tred­je om­gang, men året ef­ter måt­te Hug­ger er­ken­de, at det var slut. El­lers ri­si­ke­re­de han at bli­ve blind.

» Jeg er stop­pet nu. Der er in­gen grund til at gå læn­ge­re, for mit ene øje er øde­lagt, og jeg kan ik­ke læn­ge­re se på det. Og jeg vil jo ger­ne bli­ve ved med at kun­ne se med det an­det øje, « sag­de An­ders Hug­ger i et in­ter­view med Fyens Stif­sti­den­de i 2009.

TIRS­DAG 4. AU­GUST 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.