Døds­fald ryster den dan­ske bok­se­ver­den

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - CHOK Da­ni­el Re­mar og Laurits Bak Lyk da­lu@ sporten. dk, la­ly@ sporten. dk

34- åri­ge An­ders Hug­gers plud­se­li­ge og tragi­ske død har sendt bok­se- Dan­mark til tæl­ling. Her er fle­re kol­le­ga­er og ven­ner i chok og sorg over nyhe­den om den tid­li­ge­re boksers død.

En af dem, der er hårdt ramt af sorg, er den for­hen­væ­ren­de bok­ser Jo­h­ny Jen­sen. Han var nær ven af An­ders Hug­ger og var tyd­ligt be­rørt over døds­fal­det, da BT tal­te med ham i går.

» Jeg så ham ( An­ders Hug­ger, red.) så sent som i ons­dags, da jeg spi­ste med ham, og der kun­ne man slet ik­ke mær­ke no­get på ham, « si­ger Jo­h­ny Jen­sen, der og­så ken­der den nu af­dø­de boksers for­æl­dre.

» Han var en rig­tig nær ven. Vi har kendt hin­an­den i 15 år og hav­de det rig­tig godt sam­men. Så jeg har det rig­tig svært ved det her, « for­tæl­ler Jo­h­ny Jen­sen.

Og­så den nu pen­sio­ne­re­de bok­se­stjer­ne Mik­kel Kes­sler var i går i chok over An­ders Hug­gers død.

Det for­tal­te Mik­kel Kes­sler på Fa­ce­book.

» Med­del­el­sen om An­ders Hug­gers døds­fald kom­mer som et stort chok for mig, « skri­ver Kes­sler blandt an­det og fort­sæt­ter:

» An­ders var et sym­pa­tisk og hjer­te­varmt men­ne­ske og ik­ke mindst en rig­tig god ven. Dansk boksning og al­le, der kend­te ham, har mi­stet en ildsjæl og en stor per­son­lig­hed. Mi­ne tan­ker går til de ef­ter­lad­te i den­ne svæ­re stund. «

Pal­le: Han var en kri­ger

An­ders Hug­ger fik sin pro­fes­sio­nel­le de­but i 2006 hos den dan­ske pro­mo­tor Mo­gens Pal­le. Og han hu­sker den nu af­dø­de bok­ser som en un­der­hol­den­de kri­ger i rin­gen.

» Jeg hu­sker ham som en flink, ung mand. Han var en stor, flot fyr og un­der­hol­den­de, og han kun­ne la­ve go­de kam­pe. Han vil­le nok al­drig ha­ve nå­et top­pen, for­di han hav­de man­ge ska­der al­le­re­de som ama­tør. Men mit per­son­li­ge kend­skab til ham var dog ik­ke så dybt, og han har jo og­så væ­ret stop­pet med at bok­se i lang tid, « si­ger Mo­gens Pal­le.

Ru­dy Mar­kus­sen var og­så knyt­tet til An­ders Hug­ger.

» Jeg er cho­ke­ret, og det er ufor­stå­e­ligt. Han var al­tid me­get ven­lig, udad­vendt, hjælp­som og en god kam­me­rat. Han var al­drig ar­ro­gant el­ler no­get som helst. Vi skrev nog­le gan­ge sam­men på Fa­ce­book, og vi er kom­met i de sam­me mil­jø­er, og vi har træ­net og spar­ret sam­men, « si­ger Ru­dy Mar­kus­sen.

Hos Dansk Pro­fes­sio­nel Bok­se­for­bund sid­der for­mand og den pen­sio­ne­re­de bok­ser, Jes­per D. Jen­sen, rørt tilbage, ef­ter An­ders Hug­gers plud­se­li­ge død.

An­ders Hug­ger nå­e­de at bok­se 11 kam­pe som pro­fes­sio­nel og vandt dem al­le sam­men, in­den en al­vor­lig øjenska­de tvang ham til at indstil­le kar­ri­e­ren. Fo­to: Sø­ren Bid­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.