Tour- dan­ske­re på to

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - OVER­BLIK Mads Kind­berg Ni­el­sen ni­el@ sporten. dk

Klok­ken 12.20 bli­ver årets Post Dan­mark Rundt skudt i gang. Lø­bet fejrer 25 års ju­bilæum, og når ryt­ter­ne lør­dag bul­drer ind på Fre­de­riks­berg Al­lé til den tra-

di­tio­nel­le af­slut­ning, kan det me­get vel væ­re med en af de kend­te Tour de Fran­ce- dan­ske­re øverst på po­di­et. Jakob Fuglsang, Mi­cha­el Val­gren og Lars Bak har hi­sto­risk set le­ve­ret go­de resultater i Post Dan­mark Rundt og kom­mer i god form med et Tour de Fran­ce i be­ne­ne. 2014: Mi­cha­el Val­gren, Dan­mark 2013: Wilco Kel­der­man, Hol­land 2012: Li­uwe We­stra, Hol­land 2011: Si­mon Ger­rans, Au­stra­li­en 2010: Jakob Fuglsang, Dan­mark 2009: Jakob Fuglsang, Dan­mark 2008: Jakob Fuglsang, Dan­mark 2007: Kurt- As­le Ar­ve­sen, Nor­ge 2006: Fa­bi­an Can­cel­la­ra, Schweiz 2005: Ivan Bas­so, Ita­li­en 2004: Kurt- As­le Ar­ve­sen, Nor­ge 2003: Se­ba­sti­an Lang, Tys­kland 2002: Jakob Pi­il, Dan­mark 2001: David Mil­lar, Stor­bri­tan­ni­en 2000: Rolf Sø­ren­sen, Dan­mark 1999: Ty­ler Ha­milt­on, USA 1998: Marc Stre­el, Bel­gi­en 1997: Ser­vais Kna­ven, Hol­land 1996: Fa­brizio Gu­i­di, Ita­li­en 1995: Bjar­ne Ri­is, Dan­mark 1988: Phil An­der­son, Au­stra­li­en 1987: Kim Andersen, Dan­mark 1986: Jes­per Wor­re, Dan­mark 1985: Moreno Ar­gen­tin, Ita­li­en

TIRS­DAG 4. AU­GUST 2015 Der­for er de blandt de stør­ste fa­vo­rit­ter, selv­om fel­tet i år by­der på man­ge store nav­ne.

BT gi­ver her ove r b l i k k e t over fa­vo­rit­ter­ne og en o v e r s i g t over eta­per­ne.

Lars Bak, Jakob Fuglsang og Mi­cha­el Val­gren må trods et hårdt Tour de Fran­ce reg­nes blandt fa­vo­rit­ter­ne til den sam­le­de sejr i Post Dan­mark Rundt. Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.