Fans sky­der på Frank – og mod­svar fra træ­ne­ren via BT

BT - - SUPERLIGA -

RICHO RATH- MIK­KEL­SEN – på Twit­ter: Det bur­de ik­ke væ­re mu­ligt at få så store ud­fald på det­te tids­punkt af sæ­so­nen, og hvor­for er spil­ler­ne ik­ke klar fra start igen?

FRANK: » Jeg tror, vi skal kig­ge lidt bag tin­ge­ne. Det er kamp num­mer seks på 18 da­ge. Jeg kun­ne godt ha­ve pe­get den­ne her ud in­den og sagt, at det vil­le bli­ve en ud­for­dring. Men der­for er det selv­føl­ge­lig mit ho­ve­d­ansvar og stab og spil­le­re i fæl­les­skab at sør­ge for at kom­me fl yven­de ud. Det lyk­ke­des vi ik­ke med mod Ho­bro, og til an­den halv­leg var det for sent. « JEP­PE ME­HL­SEN – på Twit­ter: Hvor­for går han me­re op i at ha­ve bol­den x an­tal pro­cent frem for at sø­ge den di­rek­te vej og vin­de nog­le kam­pe?

FRANK: » Jeg kan godt for­stå spørgs­må­let. Jeg vil ger­ne beg­ge ting, og jeg tror på, at hvis vi har bol­den mest, har vi bed­re for­ud­sæt­nin­ger for at vin­de fod­bold­kam­pen. Men hvis vi ik­ke sø­ger den di­rek­te vej og ik­ke spil­ler di­rek­te al­le de gan­ge, vi kan, sco­rer vi ik­ke no­gen mål. Det er me­get vig­tigt. « MIK­KEL BJERG – på Twit­ter: Hvor­dan skal vi vin­de mester­ska­bet i 17/ 18, hvis vi har ud­s­ving og sam­ti­dig store ud­skift - nin­ger i trup­pen?

FRANK: » Det er et godt og re­le­vant spørgs­mål. Vi bli­ver kun me­stre ved at væ­re sta­bi­le og præ­ste­re sta­bilt over en lang pe­ri­o­de. Det er der slet in­gen tvivl om. Det, vi ar­bej­der på, er, at fi nde den trup, der kan gø­re os til det. Der sy­nes vi, at vi har en del spil­le­re i den her trup, der ser go­de ud og kan gø­re det. « JES­PER KAWA – på Fa­ce­book: Om han no­gen­sin­de over­ve­jer om ik­ke hans tak­tik og for­ma­tion er helt for­kert i for­hold til spil­ler­nes kom­pe­ten­cer?

FRANK: » Vi snak­ker tit sy­stem. Der er stor for­skel på sy­stem og fi lo­so­fi . Et er fi lo­so­fi en, hvor jeg godt kun­ne tæn­ke mig at væ­re do­mi­ne­ren­de. Tit er det dem, der ta­ger an­svar for at væ­re do­mi­ne­ren­de på kam­pen, der og­så vin­der. Hvis vi skal væ­re et top­hold, skal vi kun­ne do­mi­ne­re kam­pe­ne. Når man har en fi lo­so­fi , kan man og­så sæt­te for­skel­li­ge ty­per ind. Der kan du gø­re lidt ved tin­ge­ne, så du spil­ler lidt me­re do­mi­ne­ren­de el­ler lidt me­re fy­sisk. Der er for­skel­ligt fra kamp til kamp. « SE­BA­STI­AN DUEDAHL – på Fa­ce­book: Hvor langt er trup­pen, Brøndby som klub og ik­ke mindst ham selv i den pro­ces, han har snak­ket så me­get om?

FRANK: » Jeg sy­nes, man glem­mer lidt, hvor vi kom fra. Man glem­mer lidt, at vi var ved at ryk­ke ned og ved at gå kon­kurs for to år si­den. Så er jeg enig i, at vi har brugt nog­le pen­ge og få­et nog­le dyg­ti­ge spil­le­re ind. Men vi blev num­mer fi re, vi blev num­mer tre og vi skal ger­ne bli­ve tre­er igen. Det, sy­nes jeg, er et re­a­li­stisk mål, når man kig­ger på, hvem man er. «

Pi­len har ind­til vi­de­re kun pe­get nedad for Te­emu Puk­ki og Brøndby i den­ne sæ­sons Su­per­liga. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.