’’

BT - - SUPERLIGA - Ni­co­lai Lar­sen Juk­ka Rai­ta­la Jakob Blåb­jerg Ken­neth Emil Pe­ter­sen Hen­rik Dals­gaard Ni­co­laj Thom­sen Kas­per Ris­gård Ras­mus Würtz An­dreas Bruhn Ras­mus Jöns­son Ni­ck­las He­le­ni­us Bru­nin­ho

Jeg er så lyk­ke­lig. Da jeg lag­de mig til at sove søn­dag aft en, drøm­te jeg om, at jeg vil­le sco­re et mål, og at vi vil­le vin­de

4- 4- 2

SNIT 3,3

AD­VARS­LER: Lukas Spal­vis ( 67.), Juk­ka Rai­ta­la ( 90.), Hen­rik Dals­gaard ( 90.). UD­SKIFT­NIN­GER: Tho­mas Ene­vold­sen ( 7) ind for Ni­ck­las He­le­ni­us ( 63.). Lukas Spal­vis ( 4) ind for An­dreas Bruhn ( 63.). Oli­ver Abild­gaard ind for Ras­mus Würtz ( 74.).

» Han har set skarp ud til træ­ning. ’ Bru­no’ kom­mer med no­get an­det, end vo­res an­dre an­gri­be­re gør. Han kom­mer med no­get fy­sik, nær­kamps­styr­ke, og så ser han spil­let godt. Den­ne kamp var en kon­se­kvens af det, vi har set til træ­ning, « kon­klu­de­re­de ch­eft ræ­ne­ren.

Det var FC Nord­s­jæl­lands nye sport­s­di­rek­tør, Car­sten V. Jen­sen, der fi k øje på bra­si­li­a­ne­rens kva­li­te­ter i den næst­bed­ste ræk­ke. Og han tror, at der er me­get me­re i ven­te for FCN- til­hæn­ger­ne.

» Det lover godt. Især hvis man tæn­ker på, at han har haft et dår­ligt fl ow i op­star­ten, hvor han kom halvska­det tilbage fra som­mer­fe­ri­en. Men eft er en uges tid i fuld vi­gør ser det jo al­le­re­de fi nt ud, « lød det med et smil fra Car­sten V. Jen­sen, der ik­ke er overrasket over, at Bru­nin­ho gav AaBer­ne sved på pan­den.

» Hvis du spør­ger 1. di­vi­sions­træ­ner­ne fra sid­ste år, vil de al­le si­ge, at han er lidt af en hånd­fuld. Han har dre­vet man­ge af for­svars­spil­ler­ne der­ne­de til van­vid. Nu kom­mer han til en klub med lidt me­re struk­tur, og det bli­ver spæn­den­de at se, hvor­dan hans ind­vi­du­el­le kva­li­te­ter nu kom­mer frem. Det er star­tet rig­tigt godt. «

Og Bru­nin­ho har ta­get de store am­bi­tio­ner med sig til Farum.

» Mit mål er, at FC Nordsjælland skal spil­le Champions League igen. Det fø­ler jeg, at klub­ben har stør­rel­sen og po­ten­ti­a­let til. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.