Dun­can i spil til CL- gyser

FCM- træ­ner Jess Thorup over­ve­jer at bru­ge mat­chvin­de­ren fra OB- kam­pen fra start

BT - - SUPERLIGA - Fo­to: Bo Amstrup

CL- KVAL, 2. KAMP til at væl­ge rig­tigt på an­gri­ber­plad­sen hos det dan­ske mand­skab.

For der skal sco­res fl ere gan­ge mod cypri­o­ter­ne, hvis drøm­men om at kom­me vi­de­re i Champions League skal leve vi­de­re. FC Midtjylland er nem­lig ne­de med 1- 2 ef­ter før­ste op­gør mod APOEL hjem­me i Her­ning.

Mor­ten ’ Dun­can’ Ras­mus­sen score­de i FCMs se­ne­ste kamp mod OB, hvor han be­gynd­te på ba­nen i ste­det for al­ter­na­ti­vet Martin Pu­sic. Der­for er han na­tur­ligt i spil til end­nu en plads i start­for­ma­tio­nen, si­ger Jess Thorup.

» Jeg sy­nes, det er den bed­ste præ­sta­tion, som ’ Dun­can’ har le­ve­ret un­der min kor­te tid som ch­eft ræ­ner. Det var et klart løft i hans ni­veau, og så gør jeg mig mi­ne over­vej­el­ser, om han skal spil­le, « lød det fra træ­ne­ren på pres­se­mø­det mandag på Cy­pern.

» Jeg over­ve­jer og­så, om ’ Dun­can’ er klar og har fi tness til at spil­le i 40 gra­ders var­me, « fort­sat­te Thorup.

Mor­ten ’ Dun­can’ Ras­mus­sen har gen­nem sin kar­ri­e­re stort set al­tid væ­ret ga­rant for mål. Men han er det se­ne­ste hal­ve år i fl ere om­gan­ge ble­vet skub­bet ud på bæn­ken af Martin Pu­sic, der kom til FC Midtjylland se­ne­ste vin­ter fra Es­b­jerg.

Men mod OB le­ve­re­de Mor­ten ’ Dun­can’ Ras­mus­sen en fl ot præ­sta­tion, som ud over mål og­så smit­te­de po­si­tivt af på re­sten af hol­dets spil.

» Hans re­la­tio­ner med hol­det vir­ke­de rig­tig godt i fre­dags, og han var og­så med til at få vo­res spil til at fl yde bed­re end tid­li­ge­re, « for­tal­te Jess Thorup.

Selv­om FC Midtjylland er pres­set til at sco­re to gan­ge for at gå vi­de­re fra kam­pe­ne mod APOEL, for­tal­te Jess Thorup, at han ik­ke for­ven­ter, at hans trop­per kom­mer fl yven­de frem ad ba­nen fra før­ste fl øjt. Det vil iføl­ge ch­eft ræ­ne­ren først ske se­ne­re i kam­pen, da de var­me gra­der i Cy­pern ri­si­ke­rer at dræ­ne spil­ler­ne tid­ligt i op­gø­ret.

» Det kan li­ge så vel bli­ve i de sid­ste 10 mi­nut­ter, vi sæt­ter tryk på frem for de før­ste 10 mi­nut­ter, « sag­de Jess Thorup.

Mor­ten Dun­can Ras­mus­sen ( th.) score­de sej­rs­må­let i søn­dags mod OB. Kan han gø­re det igen mod APOEL?.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.