NÅR DØ­DEN BAN­KE

Dan­marks stær­ke­ste svøm­me­re kæm­per om me­dal­jer i Rusland, men udenf

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - DEN HÅR­DE AF­SKED Jo­han Lyng­holm i Ka­zan jo­hp@ sporten. dk

In­ter­na­tio­na­le svøm­me­re er af en helt sær­lig støb­ning. Som of­test le­ver de en aske­tisk til­væ­rel­se på kon­stant diæt og med en træ­nings­flid, der kan væ­re svær at for­stå om­fan­get af. Det får svøm­mer­ne til at ryk­ke sam­men på tværs af na­tio­na­li­te­ter. De er del af den luk­ke­de kreds, de selv kal­der svøm­me­fa­mi­li­en. En fa­mi­lie, der de se­ne­ste år har op­le­vet tragi­ske tab.

I den­ne uge er ’ fa­mi­li­en’ sam­let til VM på lang­ba­ne i den rus­si­ske by Ka­zan, men der mang­ler nog­le. Si­den 2012 har svøm­me­mil­jø­et på tragisk vis mi­stet tre ’ fa­mi­lie­med­lem­mer’. Tre per­son­lig­he­der, som al­le kom helt ind un­der hu­den på Dan­marks stør­ste svøm­me­n­av­ne og var med til gø­re dem til de stjer­ner, de er i dag. Her for­tæl­ler de dan­ske svøm­me­stjer­ner om ta­bet af tre af svøm­me­fa­mi­li­ens frem­træ­den­de med­lem­mer.

********** 1. Ale­xan­der Dale Oen, ver­dens­me­ster, eu­ro­pa­me­ster og OL- sølvvin­der i 200 me­ter fri, dø­de af hjer­te­stop i 2012, 26 år gam­mel. Je­a­net­te Ot­te­sen lær­te at ken­de nor­ske Ale­xan­der Dale Oen, da hun var om­kring de 14 år. Der­fra fulg­tes svøm­mer­ne ad til de sam­me stæv­ner, og de ud­vik­le­de et stærkt ven­skab. Ale­xan­der Dale Oen blev en af dem, Je­a­net­te Ot­te­sen op­tog i sin egen lil­le svøm­me­fa­mi­lie.

TIRS­DAG 4. AU­GUST 2015

Frank­rigs Ca­mil­le Muf­fat ( tv.) dø­de 10. marts i år. Hun var nær ve­nin­de til Lot­te Fri­is ( th.).

Fo­to: AFP

Den tid­li­ge­re dan­ske svøm­meland­stræ­ner Paulus Wil­de­bo­er dø­de 3. maj 2014. Han hav­de et sær­ligt godt for­hold til de dan­ske svøm­me­re. Her fan­get sam­men med Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen i Bel­la­høj Svøm­mesta­dion i 2010.

Fo­to: Jep­pe Bø­je Ni­el­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.