’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Lot­te Fri­is, om de mi­ste­de svøm­me­kol­le­ger

Vi er jo et lil­le sam­fund, så det ram­mer rig­tig hårdt

» Det er lidt en luk­ket kreds. De ven­ner, man har i svøm­nin­gen, er nær­mest og­så ens fa­mi­lie, for­di man er så me­get sam­men med dem. Man er jo me­re sam­men med dem end sin egen fa­mi­lie, « for­tæl­ler hun og hu­sker tilbage på den for­års­dag, hvor det før­ste af de kom­men­de års tre lyn slog ned. 30. april 2012 blev Ale­xan­der Dale Oen fun­det liv­løs på ba­de­væ­rel­set på sit ho­tel­væ­rel­se. Han var ble­vet ramt af et hjer­te­stop og våg­ne­de al­drig igen.

» Spe­ci­elt det med Alex ram­te mig rig­tig hårdt. Vi var ret tæt­te. Vi, der kend­te Alex og sås med ham pri­vat, snak­ke­de rig­tig me­get sam­men om det, « for­tæl­ler Je­a­net­te Ot­te­sen, der si­den kun­ne se sin tid­li­ge­re træ­ner Paulus Wil­de­bo­er og den fran­ske top­svøm­mer Ca­mil­le Muf­fat gå bort un­der tri­ste om­stæn­dig­her.

» Det er et kæm­pe tab hver gang, og man kan næ­sten ik­ke for­stå, at det kan ske for nog­le af vo­res. Det ram­mer hårdt hver gang, « si­ger Je­a­net­te Ot­te­sen.

********** 2. Ca­mil­le Muf­fat, OL- guld­vin­der, VM- guld­vin­der på kort­ba­ne og me­dal­je­vin­der i VM på lang­ba­ne, om­kom i he­li­kop­ter­styrt i 2015, 25 år gam­mel. Fran­ske Ca­mil­le Muf­fat ero­bre­de svøm­me­mil­jø­et med

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.