ER PÅ I ’ FA­MI­LI­EN’ ’’

Or bas­si­net har de se­ne­ste år budt på langt svæ­re­re og me­re dy­stre kam­pe

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Je­a­net­te Ot­te­sen, om Ale­xan­der Dale Oens plud­se­li­ge død

TIRS­DAG 4. AU­GUST 2015

Spe­ci­elt det med Alex ram­te mig rig­tig hårdt. Vi var ret tæt­te

her me­re, er det en re­min­der om, at man vir­ke­lig ik­ke ved, hvad der sker i mor­gen. «

* ********* 3. Paulus Wil­de­bo­er, dansk land­stræ­ner fra 2008 til ja­nu­ar 2013 og man­den, der skab­te fun­da­men­tet til dansk svøm­nings stor­heds­tid. Dø­de af kræft 3. maj 2014, 59 år gam­mel. Paulus Wil­de­bo­ers be­tyd­ning for dansk eli­tesvøm­ning kan ik­ke over­dri­ves. Med sin kon­tan­te fa­con og store er­fa­ring fik han skabt en træ­nings- og vin­der­kul­tur blandt de dan­ske svømmepiger, som ud­vik­le­de et stærkt bånd til den ka­ris­ma­ti­ske hol­læn­der. Han gjor­de bå­de Je­a­net­te Ot­te­sen og Lot­te Fri­is til ver­dens­me­stre og ud­vik­le­de Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen til en in­ter­na­tio­nal stjerne. Og så var han i øv­rigt i en pe­ri­o­de og­så ’ svi­ger­far’ til net­op Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen, der har væ­ret kæ­re­ste med Wil­de­bo­ers søn, Olaf Wil­de­bo­er.

» Det er en per­son, som jeg i for­hold til min kar­ri­e­re al­drig vil­le væ­re for­u­den at mø­de. Han lær­te mig nog­le ting, som jeg er rig­tig glad for, selv­om det ik­ke al­tid har væ­ret sjovt, « si­ger Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen, der sta­dig har det svært med, at den ka­ris­ma­ti­ske hol­læn­der er gå­et bort.

» Det er det der med at fin­de ud af, at man ik­ke ba­re li­ge rin­ger til per­so­nen og får et hint til et el­ler an­det. El­ler li­ge at kun­ne si­ge, ’ kan du hu­ske den­gang’, så man ik­ke står ale­ne med et min­de. Jeg tror, det er det, jeg sav­ner mest. Vi hav­de en fæl­les jagt på det sam­me, « si­ger Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen, som har op­le­vet døds­fal­de­ne i svøm­me­mil­jø­et som et em­ne, der ta­les om blandt at­le­ter­ne.

I Ca­mil­le Muf­fat og Ale­xan­der Dale Oens til­fæl­de be­græ­der hun, at de al­drig fik mu­lig­hed for at op­le­ve den an­den si­de af li­vet.

» Det er un­ge men­ne­sker, der nær­mest kun har le­vet i den her ver­den. Det er et spe­ci­elt liv, vi le­ver, og de nå­e­de kun at op­le­ve en del af li­vet. Det sy­nes jeg er en skam. «

Nord­man­den Ale­xan­der Dale Oen dø­de 1. maj 2012. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.