’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Jo­han Lyng­holm i Ka­zan jo­hp@ sporten. dk Je­a­net­te Ot­te­sen

FØR­STE ME­DAL­JE

Hun hav­de lidt svært ved at fin­de en pas­sen­de gri­mas­se, da hun kom op af van­det ef­ter VM- fi­na­len i 100 me­ter but­ter­fly.

På den ene si­de hav­de Je­a­net­te Ot­te­sen væ­ret over et se­kund lang­som­me­re end sven­ske Sa­rah Sjö­ström, men på den an­den si­de hav­de hun li­ge skaf­fet sig selv og Dan­mark VM- sølv.

Må­ske der­for, men nok pri­mært for­di hun li­ge skul­le hi­ve ef­ter vej­ret, tø­ve­de hun lidt, da BT spurg­te, om hun var glad for søl­vet.

» Alt­så, jeg vid­ste jo, jeg kun­ne få en sølv­me­dal­je uan­set hvad. Så jo, jeg er glad for, jeg kun­ne hol­de på søl­vet. Men det var ik­ke no­gen sær­lig god tid, « lød dom­men fra Je­a­net­te Ot­te­sen, der helt som ven­tet du­el­le­re­de med sven­ske Sa­rah Sjö­ström om gul­det.

Urør­li­ge Sjö­ström

Og så al­li­ge­vel ik­ke. For med Sjö­ströms an­den ver­dens­re­kord på to da­ge og en fan­tom­tid på 55,64 se­kun­der blev det ik­ke den tæt­te tve­kamp, som der var lagt op til. Sven­ske­ren var over­le­gen, og dan­ske­ren mang­le­de ener­gi.

» Jeg sy­nes, jeg var træt. Jeg føl­te mig lidt mor­mor- ag­tig. Jeg hå­ber, frisk­he­den kom­mer sidst på ugen. Nu skal jeg ba­re hvi­le, hvi­le, hvi­le og prø­ve at glæ­de mig over den her sølv­me­dal­je, « sag­de Je­a­net­te Ot­te­sen og hen­ty­de­de til kon­kur­ren­cen i 50 me­ter but­ter­fly og 50 me­ter fri, som svøm­mes fre­dag og lør­dag.

Dansk Svøm­me­u­ni­ons of­fi­ci­el­le VM- mål­sæt­ning ly­der på fem me­dal­jer med Je­a­net­te Ot­te­sen som den pri­mæ­re mo­tor i jag­ten på må­let. Sport­s­chef Lars Gre­en Bach glæ­der sig over den før­ste høst.

» Der skul­le gå et el­ler an­det me­get galt ( for Sa­rah Sjö­ström, red.), hvis det skul­le bli­ve guld, så Je­a­net­te gjor­de ar­bej­det fær­digt og lyk­ke­des med at svøm­me ef­ter den placering, som var vig­tig. Det var ik­ke hen­des bed­ste tid, men hun har le­ve­ret re­sul­ta­tet. Ved VM i Bar­ce­lo­na blev hun num­mer fi­re, og her vin­der hun sølv, så pla­ce­rings­mæs­sigt er det rig­tig godt. «

Klar til nye mål

Med sølv­me­dalj­en fik Je­a­net­te Ot­te­sen og­så en­de­gyl­digt be­vist, at den lil­le­fin­ger hun bræk­ke­de i ju­ni i for­bin­del­se med et over­fald på hen­de og kæ­re­sten, ik­ke er en hin­dring for me­dal­jer. Ly­sten til at ta­le om den om­dis­ku­te­re­de fin­ger er dog sta­dig be­gra­vet.

» Jeg vil ik­ke ta­le om den fin­ger. Det er et over­stå­et kapitel, « lød bud­ska­bet da­gen før fi­na­len.

I ste­det er fo­kus nu ret­tet mod nye me­dal­jer sidst på ugen. Trods gårs­da­gens tid, der var et styk­ke fra hen­des per­son­li­ge re­kord, blom­strer op­ti­mis­nen.

» Hvis det her er mit bund­ni­veau, er det et ret højt bund­ni­veau at vin­de VM- sølv. «

Ram­mer hun top­ni­veau­et, kan det bli­ve rig­tig sjovt.

» Jeg kom­mer til at gri­ne over det her sidst på ugen, når jeg har vun­det mit guld. «

DAN­SKER­NE I DAG

Jo, jeg er glad for, jeg kun­ne hol­de på søl­vet. Men det var ik­ke no­gen sær­lig god tid

VIK­TOR BRO­MER:

Ind­le­den­de he­at i 200 me­ter but­ter­fly kl. 9.15

MADS GLÆS­NER:

Ind­le­den­de he­at i 800 me­ter fri kl. 9.30

MIE Ø. NI­EL­SEN:

Fi­na­le i 100 me­ter ryg kl. 16.40

LOT­TE FRI­IS:

Fi­na­le i 1.500 me­ter fri kl. 17.05

Je­a­net­te Ot­te­sen var glad for sin VM- sølv­me­dal­je i 100 me­ter but­ter­fly i går, selv­om ti­den ik­ke var så god, og hun føl­te sig træt un­der­vejs. De kom­men­de da­ge skal hun hvi­le, in­den der ven­ter fle­re tu­re i VM- bas­si­net se­ne­re på ugen. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.