... og i dag fort­sæt­ter sølv­fe­sten

Lot­te Fri­is og Mie Ø. Ni­el­sen kun­ne me­get vel bli­ve de næ­ste dan­ske me­dal­je­vin­de­re, når de i dag svøm­mer fi­na­ler ved VM i Ka­zan, Rusland

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - NYE ME­DAL­JE­CHAN­CER Jo­han Lyng­holm i Ka­zan jo­hp@ sporten. dk LEG­EN­DENS DOM

Dan­mark har få­et sin før­ste VM- me­dal­je i Ka­zan, men fle­re er på vej. Den næ­ste kom­mer med stor sand­syn­lig­hed al­le­re­de i dag og må­ske end­da fle­re af dem.

I ef­ter­mid­dag hop­per Lot­te Fri­is i van­det til fi­na­len i 1.500 me­ter fri, og skal man tro et par af de ame­ri­kan­ske jour­na­li­ster, der i går var hur­ti­ge til at ta­ge fat i den Bal­ti­more­bo­sat­te dan­sker ef­ter hen­des flot­te ind­le­den­de he­at, er der in­gen tvivl.

» Jeg kan næ­sten ik­ke fo­re­stil­le mig an­det, end at hun vin­der sølv, « lød den kla­re ame­ri­kan­ske vur­de­ring.

Guld bli­ver det ik­ke til, så skal der ske mirak­ler. Det 18- åri­ge ame­ri­kan­ske svøm­me­fæ­no­men Ka­tie Le­decky sør­ge­de med en ny ver­dens­re­kord i sit ind­le­den­de he­at for at fjer­ne en­hver tvivl om styr­ke­for­hol­det i den di­sci­plin. Det er Lot­te Fri­is af­kla­ret med, men det æn­drer ik­ke på drøm­men om en plads på me­dal­jeskam­len. Al­le­rød­pi­gen vil ha­ve me­tal.

» Ka­tie er nok ri­me­lig su­veræn og ta­ger gul­det, selv­om in­tet er af­gjort. Det er nok søl­vet og bron­zen, der er i spil, og det vil jeg gø­re mit for at få fat i, « sag­de Lot­te Fri­is, ef­ter hun hav­de kva­li­fi­ce­ret sig til da­gens fi­na­le i ti­den 15.54,23, der var næst­bedst af al­le.

Det var et sta­te­ment fra 27- åri­ge Lot­te Fri­is om, at hun trods en tur­bu­lent tid i 2015, et skidt 2014 og en - i svøm­me­sam­men­hæng - frem­skre­den al­der sta­dig skal ta­ges al­vor­ligt.

» Jeg hav­de be­hov for at vi­se pi­ger­ne, at jeg sta­dig er her. Sid­ste sæ­son var ik­ke sær­lig god for mig, og jeg svøm­me­de ik­ke 400- me­te­ren. ( Lot­te Fri­is valg­te at træk­ke sig fra di­sci­pli­nen for at spa­re sig til 800- me­te­ren og 1.500- me­te­ren, red.). Jeg vil­le vi­se pi­ger­ne, at de bør reg­ne med mig, « for­kla­re­de hun.

Me­dal­jer­ne kan skim­tes

Knap en halv ti­me før Fri­is’ fi­na­le svøm­mer 18- åri­ge Mie Ø. Ni­el­sen VM- fi­na­le i 100 me­ter ryg. Hun sat­te nor­disk re­kord i se­mi­fi­na­len og ræk­ker nu for al­vor ud ef­ter kar­ri­e­rens før­ste VM- me­dal­je på lang­ba­ne.

» Jeg hå­ber selv­føl­ge­lig at væ­re med til at slås om me­dal­jer­ne. De tø­ser, der lig­ger i top­fel­tet, er ble­vet mi­ne go­de ve­nin­der ef­ter­hån­den. Jeg glæ­der mig ba­re til at kon­kur- re­re med dem. «

Mie Ø. Ni­el­sen skal nok be­de om en stor ve­nin­de­tje­ne­ste af Emily Se­e­bo­hm for at nap­pe gul­det. Au­stra­li­e­ren lig­ner stær­ke­ste kort i VM- fi­na­len. Den syv­dob­bel­te eu­ro­pa­me­ster og tredob­bel­te ver­dens­me­ster

gi­ver sit bud på da­gens dan­ske me­dal­je­chan­cer.

JA­COB­SEN

MET­TE

Lot­te Fri­is svøm­me­de næst­bed­ste tid i ind­le­den­de he­at i 1.500 me­ter fri ved VM i Ka­zan, og selv­om hun får svært ved at snup­pe guld­me­dalj­en i ef­ter­mid­dag, er der go­de mu­lig­he­der for me­tal til den dan­ske svøm­mer. Og­så Mie Ø. Ni­el­sen ( lil­le fo­to) kan sik­re sig en VM- me­dal­je i dag. Fo­to: Reu­ters, EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.