Rø­d­ov­re styr­ket med svensk mur

Mighty Bulls hen­ter må­l­mand fra øver­ste hyl­de

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FOR­STÆRK­NING Pe­ter Fred­berg fred@ sporten. dk Fo­to: Rø­d­ov­re Mighty Bulls/ DEL

Rø­d­ov­re Mighty Bulls har sig­tet højt og hen­tet en må­l­mand fra is­ho­ck­ey­ens øver­ste hyl­de, Ste­fan Rid­derwall.

Den 27- åri­ge ke­e­per - med 56 land­skam­pe på di­ver­se sven­ske ju­ni­or- og dren­gelands­hold og en lang kar­ri­e­re i SHL for Djur­går­den og Tim­rå - har de se­ne­ste to sæ­so­ner spil­let for hen­holds­vis Düsseldorf i DEL og Rög­le, som ryk­ke­de op i SHL.

Ste­fan Rid­derwall be­gyn­der et nyt kapitel i kar­ri­e­ren se­ne­re på ugen. Kon­trak­ten med Rø­d­ov­re Mighty Bulls er på ét år.

Stolt og glad

» Jeg glæ­der mig til mø­det med mi­ne nye hold­kam­me­ra­ter og dansk is­ho­ck­ey, « si­ger Ste­fan Rid­derwall til BT.

» Jeg spil­le­de sam­men med Mads Bød­ker i Düsseldorf og ken­der fle­re af de dan­ske spil­le- re fra Sve­ri­ge, men Me­tal Liga­en er re­la­tivt ukendt for mig. «

Ch­eftræ­ner Jes­per Duus er glad og stolt over ny­er­hver­vel­sen, som bli­ver en fuld­god er­stat­ning for sid­ste års nøg­le­spil­ler, VM- må­l­man­den Se­ba­sti­an Da­hm, der fort­sæt­ter kar­ri­e­ren i østrig­ske Graz 99ers.

» Det har væ­ret en lang pro­ces, in­den vi hav­de vo­res må­l­mand klar. Jeg aner ik­ke, hvor man­ge go­de og spæn­den­de em­ner, jeg har væ­ret i for­bin­del­se med de se­ne­ste må­ne­der. Jeg ken­der Ste­fans agent, Joachim Per­s­son, og vi har væ­ret hel­di­ge med at få en me­get ta­lent­fuld må­l­mand til Rø­d­ov­re, « si­ger Jes­per Duus.

» Tek­nisk og men­talt le­ve­rer Ste­fan på et me­get højt ni­veau. Han er en le­der­ty­pe og en per­son­lig­hed, som vil få stor be­tyd­ning for hol­det bå­de på isen og uden­for. «

Stort for dansk is­ho­ck­ey

TIRS­DAG 4. AU­GUST 2015 For Jes­per Duus har nav­net Rid­derwall al­tid haft en sær­lig klang. Da Rø­d­ov­re- che­fen spil­le­de for Färjestad i 80er­ne, stod han fle­re gan­ge over for Ste­fan Rid­derwalls far, Djur­går­den- leg­en­den Rolf Rid­derwall, som spil­le­de 129 kam­pe for Tre Kro­nor i pe­ri­o­den 1983- 91. Han vandt VM- guld i 1991 og OL- bron­ze i 1984.

» At en klas­se­spil­ler som Ste­fan Rid­derwall kom­mer til Rø­d­ov­re, er stort, ik­ke kun for Mighty Bulls, men og­så for dansk is­ho­ck­ey, « si­ger di­rek­tør Bran Møl­ler.

» Han er en spil­ler, vi glæ­der os til at kun­ne præ­sen­te­re i Rø­d­ov­re Skøjte Are­na. Må­ske en af de mest spæn­den­de målmænd, liga­en har haft. «

Ste­fan Rid­derwall – her som Düsseldorf- spil­ler i 2014 – har skre­vet et årig kon­trakt med Rø­d­ov­re Mighty Bulls.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.