Stor hæ­der til dansk ki­ck­er

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Mens NFLs Hall of Fa­me fle­re gan­ge har sor­te­ret Mor­ten Andersen fra i sid­ste run­de, er der nu lidt op­rejs­ning til den dan­ske ki­ck­er, der har en gl­or­vær­dig NFL- kar­ri­e­re bag sig. New Or­le­ans Saints, som den dan­ske ki­ck­er spil­le­de for fra 1982- 1994, ef­ter hol­det valg­te ham i fjer­de run­de af NFL- draf­ten i 1982, an­non­ce­re­de i går, at Mor­ten Andersen bli­ver den fjer­de spil­ler i klub­bens ’ Ring of Ho­nor’.

New Or­le­ans Saints etab­le­re­de i 2013 en ’ Ring of Ho­nor’ for klub­bens folk, der har haft en stor be­tyd­ning for klub­ben bå­de på og uden for ba­nen. Ind­til nu har der væ­ret tre spil­le­re, Ri­ck­ey Ja­ck­son, Ar­chie Man­ning og Wil­li­am Ro­af, der har få­et de­res navn sat op på læg­ter­ne på hjem­me­ba­nen, Mer­ce­des- Benz Su­per­do­me, og dan­ske Mor­ten Andersen bli­ver alt­så den fjer­de.

Dan­ske­ren selv, der kan se frem til at bli­ve hædret ved en ce­re­mo­ni i Su­per­do­me se­ne­re på året, er stolt over at kom­me i det fi­ne sel­skab.

» Det er en ære at bli­ve in­klu­de­ret i New Or­le­ans Saints’ ’ Ring of Ho­nor’. Jeg er tak­nem­me­lig for mi­ne 13 år med hol­det, og jeg vil ger­ne ud­tryk­ke min tak­nem­me­lig­hed over for Hr. Benson ( hol­de­jer Tom Benson, red.) og he­le or­ga­ni­sa­tio­nen for den­ne an­er­ken­del­se. Jeg er hen­rykt over at slut­te mig til Ar­chie Man­ning, Ri­ck­ey Ja­ck­son og Wil­lie Ro­af - mænd, der spil­le­de spil­let på hø­je­ste ni­veau og ef­ter­lod et uud­s­let­te­ligt af­tryk på Saints og by­en New Or­le­ans, « si­ger Mor­ten Andersen iføl­ge klub­bens hjem­mesi­de. mlb

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.