TOM Ks AUDIBOSS I SKAN­DA­LE

Au­dis chef, Dok­tor Wol­f­gang Ul­l­rich, tru­es af livslang ka­ran­tæ­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TÆNK FØR DU TA­LER Pe­ter Ny­gaard sporten@ sporten. dk

Man­den bag ot­te af Tom Kri­sten­sens ni Le Mans- tri­um­fer, Au­dis le­gen­da­ri­ske mo­tor­sport­s­chef Dok­tor Wol­f­gang Ul­l­rich, kræ­ves idømt en livslang ka­ran­tæ­ne fra al mo­tor­sport.

Bag­grun­den er en mil­dest talt kon­tro­ver­si­el ud­mel­ding un­der søndagens løb i det ty­ske stan­dard­vogns­mester­skab, DTM, på Red Bull Ring i Østrig.

Au­dis sven­ske stjer­ne­kø­rer Mat­ti­as Ek­ström er på vej mod sej­ren, men Mer­ce­des ´ Pa­scal We­hr­le­in læn­ge­re ne­de i fel­tet kæm­per for at be­va­re den sam­le­de fø­ring i me­ster- ska­bet. Han lig­ger for­an Mer­ce­des­mak­ker Ro­bert Wi­ck­ens, der har Au­dis Ti­mo Schei­der li­ge bag sig.

Så kom­mer be­ske­den, der kan hø­res ty­de­ligt på tv- sig­na­let: » Ti­mo – skub ham af ba­nen! « Umid­del­bart ef­ter ram­ler Schei­der ind i Wi­ck­ens, der hi­ver We­hr­le­in med af ba­nen.

Re­sul­tat: Mer­ce­des- kø­rer­ne slut­ter uden po­int, og Ek­ström over­ta­ger med sej­ren fø­rin­gen i mester­ska­bet.

Det lød som om ...

I før­ste om­gang vil in­gen ved­ken­de sig den kon­tro­ver­si­el­le or­dre til Ti­mo Schei­der, der diskva­li­fi­ce­res umid­del­bart ef­ter lø­bet. Men så kom­mer det frem, at det er sel­ve­ste sport­s­chef Dok­tor Wol­f­gang Ul­l­rich, der fra Au­di- pit­ten er kom­met med be­ske­den til Schei­der.

Dok­tor Ul­l­rich for­kla­re­de i går, at hans besked al­drig skul­le væ­re nå­et ud til Schei­der.

» På tv lød det, som om vi be­or­dre­de Ti­mo Schei­der til at kø­re en kon­kur­rent af ba­nen. Men det var de­fi­ni­tivt ik­ke til­fæl­det. I et øje­bliks op­hid­sel­se råb­te jeg fra vo­res kom­man­do- stand ’ Ti­mo – skub ham af ba­nen’. Jeg kom­mu­ni­ke­rer ik­ke med vo­res kø­re­re over ra­dio­en un­der lø­be­ne, og jeg vid­ste ik­ke, ra­dio­for­bin­del­sen var åben. Jeg kan kun und­skyl­de for min ud­ta­lel­se. Den af­spej­ler ik­ke min indstil­ling til mo­tor­sport, men skyl­des ude­luk­ken­de en mas­se adre­na­lin – jeg var ra­sen­de over den må­de, Ti­mo Schei­der var ble­vet be­hand­let på tid­li­ge­re i lø­bet, « sag­de Au­di- che­fen.

Ti­mo Schei­der hæv­der, at han slet ik­ke op­fat­te­de be­ske­den – og at det var et hæn­de­ligt uheld, at han få se- kun­der ef­ter ra­dio­be­ske­den ram­te We­hr­le­in.

Ik­ke al­le tror på Au­di- lej­re­ns for­kla­rin­ger, og Dok­tor Ul­l­ri­chs kol­le­ga, Mer­ce­des’ mo­tor­sport­s­chef, To­to Wolff, sag­de i går.

» Hvis man kom­mer med den slags or­drer, bur­de man al­drig få ad­gang til en ra­cer­ba­ne igen. «

Tavs Tom

Det ty­ske mo­tor­sport­s­for­bund, DMSB, har al­le­re­de ind­ledt en un­der­sø­gel­se af sa­gen.

Da Re­naults For­mel 1- chef Flavio Bri­a­to­re i Sin­ga­po­res Grand Prix 2008 be­or­dre­de Nel­son Piquet Jr. til at kø­re i bar­ri­e­ren for at fremtvin­ge en safetycar- pe­ri­o­de, der sik­re­de første­kø­rer Fer­nan­do Alonso sej­ren, blev han i før­ste om­gang idømt livsva­rig ka­ran­tæ­ne. Straf­fen blev se­ne­re æn­dret ved en ci­vil ret­sin­stans, men Bri­a­to­re har ik­ke si­den ar­bej­det i For­mel 1.

Mo­tor­sports- ver­de­nen er ry­stet over epi­so­den, for Dok­tor Ul­l­rich har i man­ge år væ­ret en af de mest respek­te­re­de team­che­fer i in­ter­na­tio­nal ra­cing. Han har stå­et i spid­sen for Au­dis suc­ces­ri­ge mo­tor­sport­s­af­de­ling si­den 1993 og har blandt an­det ført fa­brik­ken frem til 13 sej­re i 24- ti­mer­slø­bet i Le Mans. Ot­te af dis­se blev sik­ret med Tom Kri­sten­sen som kø­rer, og der er gen­nem åre­ne op­stå­et et nært for­hold mel­lem Au­di- bos­sen og den dan­ske Le Mans- le­gen­de, der dog ik­ke hav­de me­get at si­ge om sa­gen i går.

» Jeg har umid­del­bart in­gen kom­men­ta­rer, da jeg var i Dan­mark til Co­pen­ha­gen Hi­sto­ric Grand Prix i we­e­ken­den, og der­for ik­ke ken­der si­tu­a­tio­nen, « sag­de Tom Kri­sten­sen til BT.

Tre Mer­ce­des’er ( her­i­blandt Pa­scal We­hr­le­in th. i nr. 94) for­an to Au­di- bi­ler på Red Bull Ring i we­e­ken­den. Det hu­e­de ik­ke Au­di- boss Dok­tor Wol­f­gang Ul­l­rich, der for åben mi­kro­fon for­lang­te We­hr­le­ins Mer­ce­des kørt af ba­nen. Hvil­ket ske­te kort ef­ter. Indsat Dok­tor Wol­f­gang Ul­l­rich med Tom Kri­sten­sen, som ar­bej­de­de sam­men gen­nem man­ge år hos Au­di. Fo­to: Pixat­hlon/ Si­pa, Grand Prix Pho­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.