Tho­mas Frank Det er svæ­re­re i Brøndby

Træ­ner Tho­mas Frank er i sk­ud­linj­en eft er nul po­int i tre kam­pe i Su­per­liga­en. Her er hans for­kla­ring

BT - - VOORZIJDE PAGINA - LANG VEJ OP Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ sporten. dk

Vi står med en klub, som hungrer eft er suc­ces i Brøndby. Vi står og­så med en klub, som de se­ne­ste 1011 år har haft svært ved at fi nde den for­mu­lar til ba­re at bli­ve num­mer to

Tho­mas Frank Det er ba­re an­der­le­des her. Det er det, folk ik­ke an­er­ken­der og for­står

Tho­mas Frank

Tho­mas Frank er un­der stør­re pres end nor­malt. Og det ved Brøndby- træ­ne­ren godt. For eft er tre ne­der­lag i de tre før­ste Su­per­liga- kam­pe, er man al­le­re­de ni po­int eft er FC Midtjylland og seks po­int eft er FC København, der har spil­let en kamp fær­re. Den mester­skabs­po­kal, som man­ge Brøndby- fans har suk­ket eft er, ser alt­så ud til at stå i den for­re­ste vogn, mens Brøndby ba­re for­sø­ger ik­ke at bli­ve hæg­tet af vogn­to­get. Spørgs­må­le­ne kom­mer der­for na­tur­ligt fra bå­de me­di­er og fans. Er Tho­mas Frank ret­te mand til at sty­re Brøndby mod en ny stor­heds­tid?

Det me­ner han na­tur­lig­vis selv, men han læg­ger og­så vægt på, at der er et enormt pres på Brøndby, der gør det svæ­re­re at kæm­pe sig til tops dér frem for an­dre ste­der i Dan­mark.

» Det er ba­re an­der­le­des her. Det er det, folk ik­ke an­er­ken­der og for­står. Der er for­skel på at vin­de et mester­skab i AaB, FC Midtjylland og FC Nordsjælland. Jeg har den dy­be­ste, dy­be­ste respekt for det, de tre hold har gjort. Det er ene­stå­en­de og unikt på al­le pa­ra­me­tre. Vi har i 11 år slidt med at la­ve det hold, der ba­re kan bli­ve num­mer to, for­di tryk­ket og op­mærk­som­he- den og man­ge an­dre ting er i spil her­u­de, « si­ger Tho­mas Frank og for­kla­rer, hvori det an­der­le­des lig­ger.

» Jeg vil helst ik­ke snak­ke så me­get om an­dre, men de går lidt me­re un­der ra­da­ren. Der er lidt min­dre op­mærk­som­hed. Du kun­ne se året eft er, da AaB na­tur­ligt ik­ke kun­ne føl­ge med, var det nem­lig me­get na­tur­ligt for al­le. Hvis det ske­te for Brøndby, selv­om det var li­ge så na­tur­ligt med spil­ler­af­gang, så hav­de vi få­et kæm­pe­hug. Så­dan er præ­mis­sen, men det er vi stol­te af. «

Fle­re træ­der i ka­rak­ter

Du har tre spil­le­re i Ag­ger, El­man­der og Ka­h­len­berg, som du har gi­vet en del an­svar. Hvor me­get bru­ger du dem uden for ba­nen i den her pe­ri­o­de?

» Dem bru­ger vi me­get, for­di vi har brug for de­res er­fa­ring. Det er al­ler­vig­tigst, at vi ar­bej­der med dem, som er på ba­nen, som kan fl yt­te sig og ta­ge me­re le­der­skab. Det gør de og­så. Og jeg snak­ker spe­ci­elt Ørnskov, Al­bre­cht­sen og Lars­son, der træ­der me­re og me­re i ka­rak­ter. «

» De to skik­kel­ser ( Ag­ger og Ka­h­len­berg, red.) og El­man­der og­så, som er in­de og ude af hol­det, bru­ger jeg og­så rig­tig me­get. Men Kal­le ( Ka­h­len­berg, red.) og Ag­ger har en rolle, og de var og­så rig­tig go­de i om­klæd­nings­rum­met i går ( mod Ho­bro, red.). Det er det, jeg for­ven­ter af dem. Vi kan ik­ke gø­re det ale­ne – vi skal gø­re det sam­men. «

Jes­per Grønkjær snak­ke­de i TV3+- stu­di­et om, hvor­vidt spil­ler­ne lig­ne­de nog­le, der spil­le­de for dig. Sy­nes du, at de gjor­de det?

» Det er en klas­si­ker, og det skal man selv­føl­ge­lig spør­ge om. Selv­føl­ge­lig vil de spil­le for mig, men det hand­ler ik­ke om at spil­le for mig. Det er jo et håb­løst spørgs­mål – ik­ke ret­tet mod dig. For mig hand­ler det om, om man vil spil­le for klub­ben og for hol­det. Al­ler­vig­tigst for klub­ben og for trøj­en. Jo­han Lars­son har prø­vet at bli­ve svensk me­ster i El­fsborg og po­kal­vin­der. Han kun­ne må­ske godt ha­ve skift et an­dre ste­der hen. Men uden at det skal ly­de kri­tisk i for­hold El­fsborg, hvor fedt er det så at spil­le for­an de­res fans i for­hold til at spil­le for­an Brønd­bys? Så er der og­så en ri­si­ko for, at hvis der er lidt tryk på og lidt pres, så bli­ver der buhet af en. Men li­vet hand­ler om, at man tør gå på kan­ten. At man tør sprin­ge ud i det og vi­se sig frem og bli­ve skudt på. For hvis det så lyk­kes, og når det lyk­kes, er det ba­re så me­get fe­de­re. Så fi ndes der ik­ke et fe­de­re sted at væ­re i Dan­mark end her. «

Hungrer eft er suc­ces

I FCK har de væ­ret me­get fo­ku­se­re­de på at kom­me godt fra start. Det har I og­så væ­ret, men de har hand­let re­la­tivt tid­ligt, mens je­res er kom­met me­re hen ad vej­en. Hvor stor en ind­fl ydel­se har det?

» Der er vi nødt til at spo­le ti­den tilbage og si­ge, at vi står med en klub, som hungrer eft er suc­ces i Brøndby. Vi står og­så med en klub, som de se­ne­ste 10- 11 år har haft svært ved at fi nde den for­mu­lar til ba­re at bli­ve num­mer to. Vi står med en klub, som for to år si­den var tæt på at gå kon­kurs og ryk­ke ned. Vi er ved at byg­ge no­get op, som skal væ­re lang­tids­hold­bart og kun­ne hol­de på den lange ba­ne. På vej der­hen har vi sta­dig haft den yng­ste star­top­stil­ling. Så selv­føl­ge­lig be­ty­der det no­get, men når vi ik­ke har den øko­no­mi, som FCK har, kan det ik­ke la­de sig gø­re. Det er jo en helt an­den liga, det de har og dem, de hen­ter. «

I har jo sta­dig en god øko­no­mi, og Jan Bech Andersen har og­så en god øko­no­mi...

» Der er og­så det, der hed­der øko­no­misk an­svar­lig­hed. «

Men han har jo hen­tet Ag­ger før og be­talt for to nord­mænd. Skal du ik­ke op og ban­ke på og be­de om nog­le fl ere pen­ge?

» Hvis jeg skul­le, så tror jeg, at jeg dis­ku­te­re­de det med ham og Tro­els – og ik­ke her. «

Fo­to: Sø­ren Bid­strup

Tho­mas Frank me­ner ik­ke, man kan sam­men­lig­ne Brøndby med klub­ber som AaB, FC Nordsjælland og FC Midtjyl

land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.