SKARP KRI­TIK

Ad­vo­kat lan­ger ud eft er Dansk Fol­ke­par­ti midt i par­tiets som­mer­grup­pe­mø­de

BT - - NYHEDER - Uff e Jør­gen­sen Od­de ufj o@ bt. dk kar­ker@ bt. dk

RETS­SAG

An­dreas Kar­ker Mens Dansk Fol­ke­par­ti hol­der som­mer­grup­pe­mø­de i Ska­gen, hvor par­tiets top­folk for­sø­ger at ta­ge sig bedst mu­ligt ud, spø­ger den op­sigtsvæk­ken­de rets­sag, som BT om­tal­te mandag, fort­sat i kulis­sen.

I dag ret­ter en af sa­gens par­ter, ad­vo­kat Hans Mo­gen­sen, der re­præ­sen­te­rer den tid­li­ge­re DF- lo­kal­for­e­nings­for­mand i Hjør­ring, Vi­vi Jen­sen, så­le­des en skarp kri­tik af par­ti­et i en læn­ge­re skri­vel­se, der er sendt til DF og BT.

Ad­vo­ka­ten kri­ti­se­rer Dansk Fol­ke­par­tis hånd­te­ring af sa­gen, der ’ må væ­re pin­lig for par­ti­et, der uden at ken­de sa­gen til bunds blot har lyt­tet til den, der har råbt hø­jest og sat sig som dom­mer og ta­get par­ti for det med­lem, der off ent­ligt har til­svi­net et an­det med­lem’.

» Man kan spør­ge sig selv, om det be­ty­der, at Dansk Fol­ke­par­ti me­ner, at man skal stå mo­del til hvad som helst, « skri­ver Hans Mo­gen­sen.

Mø­des i by­ret­ten

Det re­to­ri­ske spørgs­mål bli­ver stil­let, eft er BT mandag kun­ne for­tæl­le, at der i fl ere år har væ­ret en bit­ter kon­fl ikt mel­lem Vi­vi Jen­sen og den tid­li­ge­re par­ti­fæl­le Vi­be­ke Køb­sted.

De to mø­des i slut­nin­gen af sep­tem­ber i by­ret­ten i sa­gen, der hand­ler om be­skyld­nin­ger om, at Vi­vi Jen­sen skal ha­ve få­et et po­li­ti­til­hold, at hun skal ha­ve be­gå­et psy­kisk vold, udø­vet hær­værk, be­gå­et ty­ve­ri med me­re.

Alt sam­men løgn, me­ner Vi­vi Jen­sen, som har an­lagt sa­gen mod sin tid­li­ge­re par­ti­fæl­le, og som nu er løs­gæn­ger i Hjør­ring By­råd og Re­gions­rå­det i Nord­jyl­land.

Sa­gen har væ­ret på vej si­den eft er­å­ret 2014, og ad­vo­ka­tens kri­tik af Dansk Fol­ke­par­ti ser da­gens lys, mens par­ti­et hol­der som­mer­grup­pe­mø­de i Ska­gen. Her for­sø­ger blå bloks stør­ste par­ti at sæt­te dags­or­de­nen med po­li­ti­ske ud­spil, men sa­gen ud­stil­ler par­ti­et som et par­ti, der sta­dig rum­mer ‘ lands­bytos­ser’, ‘ lands­by­slad­der’ og in­tern bal­la­de.

I BT mandag ud­tal­te or­ga­ni­sa­tions­kon­su­lent og med­lem af par­tiets ho­ved­be­sty- rel­se, Ste­en Thom­sen, at det vil­le væ­re for ’ ko­misk, hvis vi skal ren­de rundt og stæv­ne hin­an­den’.

Ære­kræn­ken­de

Det har få­et Hans Mo­gen­sen til ta­ster­ne, og ad­vo­ka­ten skri­ver, at Vi­vi Jen­sen i 2013 ‘ blev ud­sat for ad­skil­li­ge be­skyld­nin­ger af stærkt ære­kræn­ken­de ka­rak­ter, som var klart eg­ne­de til at ska­de hen­de per­son­ligt og po­li­tisk’.

Hans Mo­gen­sen, der re­de­gør for, at hans kli­ent skal ha­ve for­søgt at skå­ne par­ti­et for dår­lig om­ta­le for at be­skyt­te par­ti­et, kon­klu­de­rer, at ’ sa­gen il­lu­stre­rer, at et med­lem, der har væ­ret yderst loy­al over for Dansk Fol­ke­par­ti, ik­ke skal reg­ne med at bli­ve be­løn­net her­for’.

Ad­vo­ka­ten me­ner, at ’ Dansk Fol­ke­par­tis le­del­se har haft al­le mu­lig­he­der for at kla­re det in­ter­nt’.

» Men par­ti­et har valgt at ret­te ba­ger for smed og ta­ge par­ti for den, der foru­lem­per i ste­det for den, der er off eret, « skri­ver Hans Mo­gen­sen.

SVAR PÅ TIL­TA­LE In­tern kri­tik er o. k. - kri­tik i dags­pres­sen er for­budt. Så­dan ly­der pa­ro­len fra Dansk Fol­ke­par­tis or­ga­ni­sa­tions­kon­su­lent og ho­ved­be­sty­rel­ses­med­lem Ste­en Thom­sen. » Når vi har eks­klu­de­ret Vi­vi Jen­sen, er det for­di, vi har væ­ret i Hjør­ring utal­li­ge gan­ge, hvor hun har væ­ret midt­punkt i stri­dig­he­der. Der er an­dre, der har meldt sig ud pga. hen­de, el­ler har væ­ret ven­ner med hen­de og se­ne­re er ble­vet uven­ner og ta­ler dår­ligt om hin­an­den. Det kun­ne ik­ke bli­ve ved, « si­ger Ste­en Thom­sen.

Lands­by­slad­der

Men hvor­dan kan I vi­de, hvem der har ret? I eks­klu­de­rer jo Vi­vi, mens den an­den ik­ke en­gang kom­mer til en sam­ta­le?

» Den ene­ste grund til, at sa­gen kom­mer i me­di­er­ne, er jo, at Vi­vi væl­ger at an­læg­ge sag. Der har væ­ret lands­by­slad­der på beg­ge fl øje. Men pro­ble­met er, når det kom­mer i me­di­er­ne. Vi si­ger, at in­tern kri­tik er i or­den - men ik­ke i dags­pres­sen. «

Bon­kam­me­ra­ter

Men be­ty­der det, at I godt kan ha­ve lands­bytos­ser i par­ti­et, ba­re de ik­ke brok­ker sig i me­di­er­ne?

» Nej, jeg vil ik­ke fri­ken­de den ene el­ler den an­den. De har tid­li­ge­re væ­ret bon­kam­me­ra­ter, og den­gang vil­le de ha­ve nog­le an­dre smidt ud. Jeg har fl ere gan­ge for­kla­ret ho­ved­be­sty­rel­sen, at nu var der ro i Hjør­ring. Men så brød det ud igen, og jeg måt­te for­kla­re Vi­vi, at det går ik­ke, hvis hun vil væ­re fol­ke­tings­kan­di­dat, som hun var på det tids­punkt, « si­ger Ste­en Thom­sen.

kar­ker + ufj o

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.