Ja, vi skal ret­te op på skævt DK

BT - - DEBAT - PE­TER SKAARUP

Grup­pe­for­mand ( DF)

man ser i København, ser man ik­ke i re­sten af lan­det. Vi skal sik­re, at Dan­mark er et helt land, hvor der og­så kom­mer vækst, ar­bejds­plad­ser og ud­dan­nel­ses­plad­ser i provin­sen. Hvis vi kig­ger på den nu­væ­ren­de si­tu­a­tion, så lig­ger 44 pct. af al­le stats­li­ge ar­bejds­plad­ser i ho­ved­sta­den, og det er en skævvrid­ning, som vi ger­ne vil gø­re no­get ved. Vi skal ha­ve sat gang i en po­si­tiv spiral. Når en me­d­ar­bej­der fl yt­ter ud, så fi nder de ty­pisk en kæ­re­ste

DEN VÆKST, SOM

el­ler æg­te­fæl­le i lo­ka­l­om­rå­det og bli­ver bo­en­de dér og til­fø­rer der­med om­rå­det skat­te­ind­tæg­ter og et godt bi­drag. I ste­det for at der he­le ti­den er en ud­vik­ling, hvor der fl yt­ter sta­dig fl ere bor­ge­re til København, skal vi ha­ve vendt det om. København kan hel­ler ik­ke bli­ve ved med at slu­ge den store vækst og det store an­tal nye bor­ge­re. Der fi ndes rig­tig go­de mu­lig­he­der i provin­sen. Hus­lej­en – bå­de for ar­bejds­plad­ser og me­d­ar­bej­de­re – er væ­sent­ligt la­ve­re end i København.

NOG­LE AF DE

sty­rel­ser, som vi fo­re- slår at fl yt­te ud af København, f. eks. Na­turer­hvervs­sty­rel­sen, har præ­cis som op­ga­ve at ska­be ram­mer for dan­ske land­mænd og fi ske­re, og de skal bl. a. ’ bi­dra­ge til ud­vik­lin­gen af at­trak­ti­ve le­ve­vil­kår i land­di­strikt- og fi ske­ri­om­rå­der’. Hvor­dan får man bedst ind­blik i det? Det er vel ved at væ­re dér, hvor land­mænd og fi ske­re er – og det er ik­ke i København. Sik­ker­heds­sty­rel­sen i Es­b­jerg er en af de få in­sti­tu­tio­ner, som man har fl yt­tet ud, og det har væ­ret en suc­ces­hi­sto­rie, for­di man har fun­det et godt sam­ar­bej­de med pri­va­te virk­som­he­der i om­rå­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.